Internmedicin
av Elias Berge, Hampus Ivert
Förlag: Hypocampus
Internmedicin innehåller den information du behöver för att klara kursen på läkarprogrammet.
Informationen är skriven så att läsaren ska få god förståelsen för ämnet snarare än att vara ett beslutsstöd för färdiga läkare. LÄS MER
Internmedicin

Akutmedicin

13 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
ABCDE och SBAR
13 min
10 frågor
Hjärtstopp och HLR
6 min
7 frågor
Synkope och akut medvetslöshet
16 min
14 frågor
Bröstsmärta och dyspné
10 min
11 frågor
Yrselutredning
1 min
0 frågor
Chock & sepsis
15 min
19 frågor
Intoxikation
8 min
13 frågor
Karotisstenos
3 min
9 frågor
Cerebrovaskulär sjukdom
19 min
29 frågor
Venös tromboembolism
12 min
15 frågor
Konfusion
3 min
8 frågor
Wernicke-Korsakoffs syndrom
2 min
4 frågor
Huvudvärk och subaraknoidalblödning
6 min
13 frågor

Diabetes

5 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Diabetes mellitus typ 1
9 min
10 frågor
Diabetes mellitus typ 2
11 min
21 frågor
Graviditetsdiabetes och graviditet vid diabetes
3 min
0 frågor
Kroniska diabeteskomplikationer
12 min
14 frågor
Akuta diabeteskomplikationer
8 min
20 frågor

Endokrinologi

14 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Hyper- och hyponatremi
9 min
8 frågor
D-vitamin och kalciumomsättning
9 min
10 frågor
Hyper- och hypokalemi
7 min
3 frågor
Addisons sjukdom
6 min
10 frågor
Struma och tyreodit
5 min
4 frågor
Hypotyreos
4 min
11 frågor
Hypertyreos
4 min
14 frågor
Hyperparatyreodism (HPT)
2 min
5 frågor
Tyroideacancer
3 min
3 frågor
Hypofysadenom
9 min
25 frågor
Binjuretumörer
6 min
17 frågor
Diabetes insipidus
0 min
5 frågor
Hypogonadism
4 min
9 frågor
Hirsutism
2 min
3 frågor

Gastroenterohepatologi

13 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Refluxsjukdom och esofaguscancer
11 min
11 frågor
Dysfagi och akalasi
5 min
10 frågor
Ulcus och ventrikelcancer
12 min
25 frågor
Hepatit
10 min
15 frågor
Ikterus och levercancer
8 min
9 frågor
IBD
11 min
26 frågor
Obstipation, diarré och IBS
9 min
17 frågor
Celiaki och laktosintolerans
7 min
9 frågor
Icke-alkoholorsakad leversjukdom och alkoholleversjukdom
4 min
11 frågor
Levercirros och komplikationer till leversjukdom
17 min
19 frågor
Wilsons sjukdom
1 min
3 frågor
AIH, PSC och PBC
6 min
11 frågor
Akut leversvikt
2 min
4 frågor

Hematologi

14 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Hematopoes och hematologiska neoplasier
4 min
1 frågor
Blodtransfusion
5 min
13 frågor
Blödningstendens och trombofili
4 min
12 frågor
Anemi
17 min
20 frågor
Hemoglobinopatier
4 min
15 frågor
Immunsupprimerade patienter och neutropen feber
7 min
8 frågor
Primär immunologisk trombocytopeni (ITP)
2 min
6 frågor
Kroniska myeloproliferativa sjukdomar
5 min
15 frågor
Myelodysplastiskt syndrom och akut myeloisk leukemi
2 min
12 frågor
Lymfom
10 min
27 frågor
Akut lymfatisk leukemi
2 min
4 frågor
Kronisk myeloisk leukemi (KML)
2 min
6 frågor
Myelom
5 min
7 frågor
Hemokromatos
3 min
7 frågor

Kardiologi

18 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Hjärtfysiologi
11 min
7 frågor
Hjärtundersökning
8 min
9 frågor
Grundläggande EKG-tolkning
16 min
7 frågor
Hypertoni
8 min
12 frågor
Arterioskleros
1 min
1 frågor
Myokardischemi
19 min
20 frågor
Hjärtsvikt och lungödem
16 min
15 frågor
Myokardit och perikardit
5 min
6 frågor
Endokardit
4 min
6 frågor
Kardiomyopati
7 min
21 frågor
Hjärtklaffel
18 min
16 frågor
VES och SVES
1 min
6 frågor
Bradyarytmier och retledningshinder
11 min
17 frågor
Förmaksflimmer & förmaksfladder
10 min
15 frågor
Ventrikeltakykardi och ventrikelflimmer
5 min
5 frågor
Paroxysmal supraventrikulär takykardi
6 min
4 frågor
Medfödda hjärtmissbildningar
8 min
24 frågor
Digitalis
1 min
0 frågor

Livsstil

3 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Sömnstörningar
14 min
17 frågor
Fetma
5 min
5 frågor
Alkoholberoende
13 min
14 frågor

Lungmedicin & allergologi

15 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Lungundersökning
7 min
9 frågor
Diffusion, blodgas och syra-basbalans
21 min
8 frågor
Respiratorisk insufficiens
9 min
6 frågor
Obstruktiv sömnapné (OSA)
4 min
8 frågor
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
12 min
12 frågor
Pneumoni
13 min
19 frågor
Pneumothorax
3 min
5 frågor
Interstitiella lungsjukdomar
13 min
13 frågor
Lungcancer
6 min
8 frågor
Pleuravätska och empyem
5 min
8 frågor
TBC & aspergillus
10 min
9 frågor
Allergi
18 min
17 frågor
Astma
8 min
13 frågor
Allergisk rinit och konjunktivit
5 min
5 frågor
Urtikaria och anafylaxi
7 min
7 frågor

Njurmedicin

7 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Njurfunktion, njurmedicinsk utredning och dialys
6 min
7 frågor
Akut njursvikt och kontrastmedelsnefropati
7 min
9 frågor
Kronisk njursjukdom
7 min
8 frågor
Njurartärstenos, nefroskleros och polycystisk njursjukdom
4 min
6 frågor
Diabetesnefropati och nefrotiskt syndrom
7 min
14 frågor
Glomerulonefriter
7 min
10 frågor
Sorkfeber och HUS
3 min
3 frågor

Reumatologi

10 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Reumatologisk anamnes och ledstatus
19 min
11 frågor
Reumatoid artrit
7 min
4 frågor
Sarkoidos
7 min
7 frågor
SLE och Sjögrens syndrom
10 min
9 frågor
Septisk artrit och gikt
5 min
9 frågor
PMR och temporalisarterit
5 min
4 frågor
Polymyosit och dermatomyosit
2 min
4 frågor
Systemisk skleros och sklerodermi
2 min
4 frågor
Wegeners granulomatos och Behcets sjukdom
2 min
1 frågor
Spondylartriter
7 min
4 frågor