Geriatrik > Demenssjukdomar

Alzheimers sjukdom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Generellt

Kognitiv sjukdom, Alzheimertyp

 1. Kriterierna för kognitiv sjukdom är uppfyllda.
 2. Smygande debut och gradvis progredierande funktionsförsämring inom minst 2 domäner.
 3. Sannolik Alzheimertyp om något av 1 och 2, annars möjlig Alzheimertyp:
  1. Belägg från familjeanamnes eller genetisk analys för förekomst av genmutation som orsakar Alzheimers sjukdom.
  2. Samtliga 3 av följande:
   1. Klara belägg för försämring av inlärning och minne och försämring inom minst en annan kognitiv domän (grundat på ingående anamnes eller upprepade neuropsykologiska testtillfällen).
   2. Jämnt progredierande, gradvis försämring av kognitiva funktioner utan utdragna platåer i processen.
   3. Inga belägg för blandad etiologi (d.v.s. frånvaro av annan neurodegenerativ eller cerebrovaskulär sjukdom, eller någon annan neurologisk, psykisk eller systemisk sjukdom eller tillstånd som sannolikt bidrar till den kognitiva funktionsnedsättningen).
  3. Störningen förklaras inte bättre med cerebrovaskulär sjukdom, annan neurodegenerativ sjukdom, effekter av någon substans, eller med någon annan psykisk, neurologisk eller systemisk sjukdom.

Lindrig kognitiv funktionsnedsättning, Alzheimertyp

Metod Talar för Alzheimers sjukdom Talar mot Alzheimers sjukdom
Anamnes
 • [Smygande debut, jämn progress
 • Minnesnedsättning]
 • Plötslig debut, stegvis progress
 • Vaskulär sjukdom
 • Fokalneurologi
 • Exekutiv dysfunktion tidigt i förloppet
MR/DT
 • [Medial temporallobsatrofi
 • Nedsatt parietalt blodflöde]
 • Vitsubstansskada/lakuner
 • Fokal, frontal eller subkortikal blodflödesnedsättning
LP
 • Ökad halt total-tau
 • Ökad halt fosfo-tau
 • Minskad halt Aβ42
 • Inflammation
 • Förhöjd albuminkvot

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Alzheimers_sjukdom Filename: Diagnostik.html ChapterId: 759 SectionId: ChapterGroupId: 281