Geriatrik > Demenssjukdomar

Kognitiv sjukdom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

 • ”Allt som är bra för hjärtat är också bra för hjärnan” – Motion, rökstopp m.m.
 • Stöd och hjälp till patient och närstående.
 • Värdera förmåga till bilkörning och vapeninnehav.
  • Demenssjukdom oavsett typ utgör i grunden hinder för innehav av körkort. Vid lindrig demens kan dock innehav av behörigheterna A, B, BE eller traktorkort medges efter läkarens individuella bedömning.
  • Vapeninnehav är olämpligt vid demenssjukdom. Ska enligt vapenlagen anmälas till polismyndigheten.
 • [Farmakologisk behandling är symptomatisk och det finns framförallt två olika behandlingsstrategier:
  • Kolinesterashämmare (Donepezil, Galantamin och Rivastigmin) - Vid mild till medelsvår sjukdom.]
  • Memantin - Förbättrar kognitiva funktioner vid svårare demens. Verkar genom en stabilisering av glutamataktiviteten i NMDA-receptorn. Används framförallt vid Alzheimers sjukdom.
 • Se även behandling under respektive diagnos.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Kognitiv_sjukdom Filename: Behandling.html ChapterId: 767 SectionId: ChapterGroupId: 281