Geriatrik > LUTS och inkontinens

Urininkontinens

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Görs gärna i samarbete med uroterapeut

Anamnes

 • [Detaljer om läckaget (när, var, hur, trängningar, vid ansträngning?)
 • Operationer och/eller strålbehandling, tidigare sjukdomar, läkemedel
 • För kvinnor - Menstruationer, menopaus, gynekologiska besvär, graviditeter, förlossningar?
 • IPSS
  • För att utvärdera och dokumentera patientens subjektiva symtom kan ett IPSS (International prostate symptom score) formulär användas.
  • IPSS formuläret beskriver patientens miktionsbesvär på ett ”mer objektivt” sätt än vad en ren utfrågning gör.]

Status

 • Kvinnor - Noggrann gynekologisk undersökning med spekulumundersökning och palpation (prolaps, atrofi, resistenser etc)
  • [Ev. Bonneys test (utförs med fylld blåsa) - Den parauretrala vävnaden lyfts upp på bägge sidor om uretra vid gynundersökning med t.ex. ögletång. Om det då inte föreligger något läckage vid hostprovokation är testet positivt. Detta talar för att en inkontinensoperation kan hjälpa.]
 • Män - Status inkluderande buk och rektalpalpation av prostata samt inspektion yttre genitalia (fimosis? meatusstenos?)
 • Beroende på anamnes får status även kompletteras med t.ex. neurologstatus (tidigare CVL, ryggproblematik såsom diskbråck, tiddigare ryggskada), hjärtsviktstecken, diabetes (glukosuri)

Klinisk kemi

 • Män - PSA-mätning

[Vidare undersökningar

 • Urinsticka
 • Miktionslista
  • Miktionslistan visar dygnsfördelningen av urinvolymerna samt hur stora urinvolymer i blåsan som ger trängningar.
  • Dessutom får man en uppfattning om eventuell polyuri.
 • Tidsmiktion (första decilitern > 20 s?)
  • Vidare kan man med tidsmiktionslista be patienten mäta vilken tid det tar att tömma den första decilitern urin.
  • Värden på >15 sek talar för möjlig obstruktion medan kortare tid talar emot obstruktion.
 • QoL - formulär för livskvalitet
 • Kvantifieringstest/blöjmätningstest - Blåsan fylls med 3 dl vatten, patienten får kraftig binda och ska sedan hosta kraftigt, springa på stället m.m. utan att aktivt försöka hålla sig
 • Bladderscan- Residualurin?
 • Cystometri
 • Cystoskopi
 • Urografi - Vid obstruktiv detrusorinstabilitet]

Tolkningsguide miktionslista

Normalvärden
 • Dygnsvolym - 10-20 dl
 • Miktionsfrekvens 4-8 ggr
 • Medelvolym 2-3 dl
 • Max miktionsvolym 5 dl
Ansträngningsinkontinens
 • Små läckage som uppstår i samband med ansträngning
 • > 3dl vid morgonmiktion
Trängningsinkontinens
 • Läcker vid trängning
 • Stora läckage
 • Hög miktionsfrekvens med liten volym
 • Många nattliga miktioner
Överrinningsinkontinens
 • Små volymer vid miktion
 • Läckage vanligast vid ansträngning
 • Ses sällan hos kvinnor (undantaget t.ex. ryggmärgsskada etc)

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/LUTS_och_inkontinens/Urininkontinens Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1105 SectionId: ChapterGroupId: 156