Geriatrik > Palliativ vård

Palliativ vård

Generellt

  • Palliativ vård bör bedrivas av multiprofessionellt team med sjuksköterska, läkare m.m.
  • Bör presenteras för patient oavsett grundsjukdom om sjukdomen kan leda till döden, livsförlängande insatser inte är möjliga och patienten har accepterat detta
  • Den medicinska palliativa vården som beskrivs nedan kan i vissa fall kompleteras med palliativ strålning

[Livets slutskede

Det kan vara värdefullt att identifiera kliniska tecken på när patienter i livets slutskede försämras och med stor sannolikhet avlider inom de närmsta dygnet

Illamående

Dyspné

Törst, muntorrhet, dehydrering

Ångest

Nutrition

Palliativa kittet

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Palliativ_vard/Palliativ_vard Filename: Generellt.html ChapterId: 1351 SectionId: ChapterGroupId: 301