Geriatrik > Palliativ vård

Palliativ vård

Generellt

Illamående

Det finns många olika orsaker till illamående i livets slutskede och behandlingen anpassas efter orsak

Orsak Åtgärd
Svampinfektion
 • Behandla infektion
Tarmhinder
 • Primperan
 • PEG
 • Kortison
 • Postafen
 • Haldol vid ileus
Hjärnmetastaser
 • Kortison mot högt ICP
 • Postafen® mot tumörpåverkan på balanssinnet
Opioider
 • Postafen®
 • Primperan®
Hypercalcemi
 • Bisfosfonater
Hyponatremi
 • NaCl
Leversvikt
 • Haloperidol
 • Nozinan®
 • 5Ht-3-antagonist
 • Laktulos
Total Parenteral Nutrition (TPN)
 • Överväg ändrad regim
 • Glukosdropp (5%)
Generellt
 • Generell omvårdnad
 • Akupunktur
 • Primperan®
 • Antihistamin (Postafen®)
 • Neuroleptika (haloperidol)
 • Antikolinergika

Dyspné

Törst, muntorrhet, dehydrering

Ångest

Nutrition

Palliativa kittet

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Palliativ_vard/Palliativ_vard Filename: Illamaende.html ChapterId: 1351 SectionId: ChapterGroupId: 301