Obstetrik > Förlossning

Normal förlossning

Översikt

Definitioner

Stadieindelning

Förlossningens start

Aktiv förlossning

Utdrivningsskedet

Värkstimulering

Perinealskydd och snedklipp

Smärtlindring vid förlossning

Förlossningsövervakning

Fostrets anpassning till yttervärlden

Precis vid förlossningen måste ett antal fysiologiska förändringar ske, t.ex. respiration och cirkulation.

Respiration

Under fostertiden produceras vätska i lungorna, de är fyllda med ca 25 ml/kg (totalt ca 1 dl). Produktionen minskar dagarna innan förlossningen och inhiberas ytterligare av adrenalin och prostaglandiner som utsöndras under förlossningen. Då börjar dessutom lungepitelet absorbera natrium genom en natriumkanal (ENaC) och en natriumpump (Na-K-ATPase), samtidigt absorberas vatten vilket stimuleras av katekolaminer (t.ex. adrenalin) som frisätts under en normal förlossning. Vidare stimuleras absorptionen även av syrgas och av fostrets andning. Man räknar med att ca 2/3 av lungvätskan absorberas under förlossningen, och resterande del under de första två timmarna post-partum.

Fostrets POX är normalt ca 60 %, ökar till 95 % inom 20 minuter post partum. Surfaktant gör att alveolerna kan hållas uppe utan vätska och behövs för att lungorna ska fungera. Det börjar bildas v. 32, om barnet föds för tidigt kan det vara nödvändigt att tillföra surfaktant.

Prematura barn har också minskad känslighet för CO2, kaffein kan då ges. De har ändå ofta apné-perioder och måste övervakas fram till gestationsålder v. 35, först då kan de få åka hem.

Cirkulation

I naveln går 2 artärer med syrefattigt blod från fostret och en ven med syrerikt blod till fostret. Fostret har förutom själva navelsträngen tre anatomiska skillnader mot större barn vad gäller cirkulation, dessa ska normaliseras efter födseln:

  • Foramen ovale – Låter blod passera från höger till vänster förmak
  • Ductus arteriosus – Förbindelse mellan truncus pulmonalis och aorta
  • Ductus venosus – Förbinder vena umbilicalis (navelvenen) med vena cava inferior

Under fostertiden är det vaskulära motståndet högt i lungorna vilket gör att en stor del av blodet (ca 90 %) går genom ductus arteriosus till aorta istället för till lungorna. När barnet föds ökar det perifera motståndet samtidigt som motståndet i lungorna sjunker när barnet börjar andas → lungornas cirkulation ökar tiofalt. Trycket i högerhjärtat minskar då men ökar i vänsterhjärtat → foramen ovale trycks ihop samt mindre blod transporteras i ductus arteriosus. Efter avnavling transporteras inget blod i ductus venosus. Prostaglandiner från mamman håller ductusarna öppna, efter födsel stängs de inom ca 2 dygn. NSAID kan påskynda stängningen (genom minskad prostaglandinsyntes).

Lungornas kärlresistens sjunker snabbt vid första andetaget men det tar ca 6 veckor tills det är lika lågt som hos vuxna.

Omhändertagande direkt vid födsel

APGAR

Lab-screening av nyfödda

Symptom/tillstånd under de första dygnen

Normal genomgång av nyfödd innan hemgång

Amning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Forlossning/Normal_forlossning Filename: Fostrets_anpassning_till_yttervarlden.html ChapterId: 1460 SectionId: ChapterGroupId: 213