Infektionsmedicin > Antibiotika

Antibiotika som angriper bakteriernas cellvägg

Översikt

Beta-laktamantibiotika

[Beta-laktamantibiotika har en betalaktamring som förhindrar korsbindningar i peptidoglykanstrukturen genom att binda till bakteriernas penicillin-binding proteins].[ Dessa kan delas upp i penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer.] Problem med resistensutveckling finns då vissa bakterier (ex. S. aureus) producerar penicillinas, vilket är en typ av β-laktamas som bryter ner β-laktamringen hos bl.a. Bensyl-PC, pcV och amoxicillin. Bakterier kan även ha andra typer av bredspektrum β-laktamaser som bryter ner penicillinas-stabila penicilliner (ESBL). Då behövs ännu bredare antibiotika, t.ex. karbapenemer. De vanligaste biverkningarna i denna grupp är överkänslighetsreaktioner. All beta-laktamantibiotika elimineras via njuren.

Professor Lars Hagberg från SU/Östra sjukhuset i Göteborg berättar om intensivvårdspenicilliner

Penicilliner

Grupp Läkemedel Indikationer Ej verksamma mot Kommentar

Vanliga penicilliner

 • Penicilllin V / Fenoximetylpenicillin (oralt): Kåvepenin®
 • Penicillin G / Bensylpenicillin (intravenöst)
 • Penicillinas - S. aureus producerar beta-laktamasenzymet penicillinas vilket bryter ned pencillinets β-laktamring

Penicillinasstabilt penicillin (stafylokockpenicillin)

 • Kloxacillin (intravenöst): Ekvacillin®
 • Flukoxacillin (oralt): Heracillin®
 • Hud och skelettinfektioner
  • Stafylokockinfektioner

Penicilliner med utvidgat spektrum

 • Amoxicillin (per oral): Amimox®
 • Ampicillin (intravenöst): Doktacillin®
 • Luftvägsinfektioner
 • Barn - Kan användas istället för vanligt penicillin eftersom det har en bättre smak vilket kan underlätta administreringen
 • Bättre effekt mot en del gram-negativa bakterier
 • Penicillinaskänsligt

Cystit-penicillin

 • Pivmecillinam - Selexid®

Bredspektrum penicillin

 • [Piperacillin + Tazobactam (pip/taz)
 • Svåra intraabdominella infektioner
 • Svåra nosokomiala infektioner - Kan t.ex vara UVI/pyelonefrit och pnemoni
 • Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner

Tazobactam läggs till som betalaktamashämmare för att på så sätt även täcka upp för S. aureus

Cefalosporiner

Alla cefalosporiner är effektiva mot pencillinasproducerande bakterier men inom gruppen skiljer sig mikrobiellt spektrum och stabiliteten mot övriga beta-laktamaser. Cefalosporiner kan administreras till gravida och ammande. Kliniskt används framförallt intravenösa cefalosporiner och dessa kan delas upp i cefalosporiner med måttligt brett spektrum (cefuroxim, cefotaxim samt ceftriaxon) samt de med brett spektrum (ceftazidim och cefepim). De per orala cefalosporinerna har generellt sett dåligt upptag och betydligt sämre effekt än de intravenösa. Alla cefalosporiner kan leda till antibiotikaassocierad diarré med t.ex C. difficile.

Professor Lars Hagberg från SU/Östra sjukhuset i Göteborg berättar mer om cefalosporiner (Rättelse: Cefadroxil har god absorption men resistens, diarre, clostridium diff. är ändå bra skäl för att inte överanvända cefadroxil)

Tabell över cefalosporiner

Läkemedel Indikationer Ej verksam mot Kommentar
Cefuroxim (i.v.)
Cefotaxim (i.v.)
 • Meningit
 • Allvarlig övre UVI
 • Allvarlig pneumoni
 • Bukinfektioner
 • Hud-, skelett-, led- och mjukdelsinfektioner
Ceftriaxon (i.v.)
 • Lång halveringstid vilket möjijlggör använding inom öppenvården

Cefadroxil

(per orala)

 • Recidiverande streptokocktonsillit
 • Används i vissa fall vid hud- och mjukdelsinfektioner
 • God absorption
 • Enligt Hagberg "Kanske inte världens bästa antibiotika" (resistens, diarre, clostridium diff)

Karbapenem (Meropenem)

[Meropenem (Meronem®) är ett av de bredaste antibiotikapreparaten som finns och det används framförallt som ett IVA-preparat och behandling vid svåra nosokomiala infektioner, feber hos immunsupprimerade patienter och vid svåra bukinfektioner.] Karbapenemer är normalt stabila mot alla vanliga betalaktamaser inklusive ESBL men på senare år har karbapenemasproducerande bakterier (ESBL-CARBA) blivit ett ökande problem.

Glykopeptidantibiotika

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Antibiotika/Antibiotika_som_angriper_bakteriernas_cellvagg Filename: Beta-laktamantibiotika.html ChapterId: 4276 SectionId: ChapterGroupId: 26