Infektionsmedicin > Bakteriologi

Grampositiva kocker

Streptokocker

Stafylokocker

 • Aeroba grampositiva kocker
 • Förekommer i hudens normalflora
 • Kan vara koagulaspositiva eller negativa. Vid koagulaspositiva stafylokocker sker utfällning i plasma och man ser då en trådig fibrinmassa.
 • S. aureus är den vanligaste förekommande bakterien men det finns även S. epidermidis och S. saprophyticus. Dessa är grampositiva kocker och mycket tåliga bakterier som tål uttorkning och höga salthalter. De är därmed svåra att eliminera i sjukvården.

Koagulasnegativa Stafylokocker (KNS)

 • Vanligaste förekommande bakterien på hud och slemhinnor, finns ca 40 olika arter.
 • [En vanlig kontaminant vid blododling. Vid förkomst i endast en odlingsflaska kan provet misstänkas vara kontaminerat. Ny odling bör dock genomföras om patienten inte förbättras vid behandling av annat misstänkt agens.]
 • [Orsakar normalt inte sjukdom men hos protes- och infektionskänsliga patienter kan bakterien ge upphov till invasiva infektioner]
 • Vanligt med multiresistenta stammar, dock oftast känsliga mot vancomycin
 • S. saprophyticus och S. epidermis
 • Sjukdomar: Cystit, protesinfektioner
 • Antibiotika: Vancomycin, klindamycin, rifampicin

Staphylococcus aureus (Koagulaspositiv stafylokock)

 • S. aureus finns på huden hos ca 40% av befolkningen, framförallt runt näsöppning och perinealt
 • Det är oklart huruvida det finns särskilda virulenta stammar som ger mer invasiv sjukdom eller om det är värdfaktorer som spelar roll
 • Producerar en mängd enzymer (bl.a. koagulas, betalaktamas och lipaser) samt toxiner
 • S. aureus kan producera biofilm, dvs slemmiga lösliga kolhydrater som kan binda till varandra. Vissa varianter kan bilda biofilm på t ex katetrar vilket försvårar antibiotikabehandling.
 • S. aureus har många mekanismer för att motstå det medfödda immunförsvaret:
  • Binder till fibrinogen
  • Kan binda till sig eller utsöndra molekyler som blockerar C5a-receptorn
  • Aktivera plasminogen till plasmin genom stafylokinas
  • Är väldigt resistenta mot oxidativa syreradikaler som produceras av fagocyterande celler
  • Keratinoidpigment som fungerar som antioxidant. Det är detta som ger varet dess gula färg
  • Resistens mot antimikrobiella peptider
  • [Protein A som kan bakbinda antikroppar så att de visar den antigenbindande sidan ut vilket förvillar immunförsvaret
  • Kolhydratkapsel som t ex skyddar mot C3b-deposition
  • Resistens mot lysering av membranattackkomplexet som bildas av komplementkaskaden]
 • Invasiv sjukdom Vid invasiv sjukdom är det spridning från näsa/hud till blodbanan som ger upphov till infektion. Bakterien har skydd mot fagocytos och komplement samt utsöndrar olika toxiner som ger celldöd, t ex α-toxin. Stafylokinas aktiverar plasminogen till plasmin och enzymer bidrar till vävnadsskador. Dessutom kan de utsöndra superantigener (toxiner).

Methicillinresistenta Staphylococcus aureus - MRSA

Det finns mycket data som visar att MRSA är en mer virulent typ av stafylokocker. Dödligheten är två gånger högre om man har en bakteremi med MRSA än med känsliga bakterier. Orsaken är man inte helt klar över. Tänkbara orsaker:

 • PV-leukocidin – Associerat med mycket svårare hudinfektioner. Dessa produceras hos 5 % av aureus-stammarna medan majoriteten av samhällsförvärvade MRSA-stammar producerar toxinet
 • Uppreglering av andra virulensfaktorer, t ex cytolytiska peptider som kan lysera celler

Sjukdomar

 • Purulenta infektioner, abscesser, sepsis

[Antibiotika

Professor Lars Hagberg föreläser om MRSA

Enterokocker

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Bakteriologi/Grampositiva_kocker Filename: Stafylokocker.html ChapterId: 972 SectionId: ChapterGroupId: 72