Infektionsmedicin > Grundläggande immunologi

Det medfödda immunförsvaret

Infektionsförsvarets olika nivåer

Barriärfunktioner

Det medfödda immunförsvarets komponenter

Komplementsystemet

Makrofager och granulocyter

Cytokiner

Det finns en uppsjö av proinflammatoriska cytokiner som kan aktiveras av det medfödda immunförsvaret:

 • [TNFα
 • IL-1
 • IL-6
 • IL-8
 • IL-12]

Dessa cytokiner kan ha lokala effekter och systemiska effekter

Lokala effekter

[De lokala effekterna är viktiga för att påverka endotelet runt inflammationen så att fler immunceller rekryteras. Det viktigaste är att rekrytera neutrofiler. Frisättning av cytokiner och kemokiner gör att endotelet blir mer genomsläppligt för neutrofiler. Mekanismen bakom rekryteringen grundar sig på att blodkropparna rör sig mycket fort när blodet flödar i blodkärlen.

 1. Rolling - De inflammatoriska cytokinerna förändrar uttrycket av selektiner som sitter på endotelet så att neutrofiler bromsas upp.]
 2. [Tight binding - Nästa steg är att neutrofilerna binder in starkare till endotelet mha integriner.]
 3. [Till slut binder de så hårt att de via diapedes kan pressa sig mellan endotelcellerna och in i vävnaden.]
 4. Därefter behövs kemokiner för att de rekryterade cellerna ska hitta till rätt ställe och när neutrofilerna har rekryterats får vi en bättre fagocytos av mikrober.

En stor mängd neutrofiler samt makrofager rekryteras samtidigt. Makrofagerna är långlivade medan neutrofilerna överlever endast ungefär två dagar i blodet. Mycket av det man hittar i var i sår är döda neutrofiler eftersom neutrofilerna endast överlever ett fåtal nedbrytningar av bakterier.

Systemiska effekter

 • Feber - De flesta bakterier har sin optimala tillväxt vid 37º så om man höjer temperaturen bör man kunna inhibera tillväxten av mikroberna.
 • Sepsis - Vid sepsis får patienten sänkt blodtryck pga vasodilatation samt en permeabilitetsökning. Dessa effekter åstadkoms av systemiskt TNFα och blodtrycksfallet kan leda till döden
 • Akutfasproteiner. Dessa frisätts från hepatocyter i levern och kan binda till mikrober och aktivera komplementsystemet. Detta sker genom aktivering via lektinvägen. Dessutom frisätts något som kallas C- reaktivt protein (CRP) i stora mängder. Det är detta som mäts på kliniken för att påvisa akutfasreaktioner
 • Typ 1 interferon - Utsöndras vid virusinfektioner.

Övriga lösliga komponenter

Dessa komponenter är också är väsentliga för inflammationsprocessen och kan betraktas som icke immunologiska mekanismer. Det frisätts substanser från lipider i cellmembranet på fagocytiska celler och leverceller:

 • Prostaglandiner - Dessa ger kärldilatation så att flödet av blod blir lägre och därmed lättare för immunceller att ta sig ut i vävnader. Potentierar även smärtreceptorer
 • Tromboxaner - Stimulerar blodproppsbildning pga att de vill minska spridningen av mikrober via blodet
 • Leukotriener - Attraherar och aktiverar neutrofiler
 • Platelet activating factor (PAF) - Aktiverar neutrofiler och dess vidhäftning till endotel

Inflammation

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Grundlaggande_immunologi/Det_medfodda_immunforsvaret Filename: Cytokiner.html ChapterId: 1040 SectionId: ChapterGroupId: 78