Infektionsmedicin > Grundläggande immunologi

Det medfödda immunförsvaret

Infektionsförsvarets olika nivåer

Barriärfunktioner

Det medfödda immunförsvarets komponenter

Komplementsystemet

Makrofager och granulocyter

[Makrofager

Makrofager utvecklas från monocyter som letat sig från blodbanan och ut i vävnaden. Makrofager aktiveras av så kallade "farosignaler" som är specifika strukturer på mikroorgansimer (t.ex LPSgramnegativa bakterier) vilka binder till receptorer på makrofager (Toll-like receptor och mannosreceptorn). När makrofager aktiveras stimuleras de till fagocytos och till frisättande av inflammatoriska mediatorer så som prostaglandiner, cytokiner och leukotriener.

Huvudfunktioner:

  • Fagocytos
  • Utsöndring av cytokiner]

Neutrofiler

Utgör 2/3 av de vita blodkropparna och cirkulerar normalt i cirkulationen men vid inflammation/infektion är det de första cellerna som rekryteras till området via kemotaxis (t.ex. IL-8, interferon-gamma, komplementproteiner). De dödar mikroorgansimer genom fagocytos eller frisläppande av toxiska ämnen (t.ex. heparin, histamin, lysozym och kollagenas) som finns i neutrofilernas cytoplasma. Opsonin (t.ex. antikroppar och komplementproteiner) märker patogener och underlättar för neutrofiler att fagocytera extracellulära bakterier.

NK-celler (Natural Killer cells)

En äldre celltyp än lymfocyter (räknas dock ibland som en lymfocyt). NK-celler är framförallt lokaliserade till mjälten och lymfknutor. Dessa celler är ett viktigt komplement till cytotoxiska T-celler då de kan attackera celler som saknar MHC I och på sätt avdöda tumörceller och celler infekterade med virus eller intracellulära mikroorganismer. NK-celler saknar receptorer på cellytan och det är inte exakt klarlagt hur de kan identifiera celler som ska attackeras. NK-cellen släpper lös perforiner som gör hål på den attackerade cellens cellvägg vilket möjliggör för granzymer att ta sig in i cellen. Granzymerna aktiverar apoptos. NK-cellerna frisätter även interferon-gamma vilket aktiverar makrofager till att bli mer aggressiva.

Cytokiner

Inflammation

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Grundlaggande_immunologi/Det_medfodda_immunforsvaret Filename: Makrofager_och_granulocyter.html ChapterId: 1040 SectionId: ChapterGroupId: 78