Infektionsmedicin > Grundläggande immunologi

Immunsvar mot intracellulära infektioner

Intracellulära infektioner i korthet

Försvar mot intracellulära vesikulära mikroorganismer

Försvar mot intracellulära cytoplasmatiska mikroorganismer

Mikroorganismer

 • Bakterier
 • Protozoer
  • Plasmodium
 • Virus

Försvar

[Interferoner

 • Detta är det snabba svaret mot virusinfektioner. Det finns två typer av interferoner, typ I-interferoner där IFN-α och β ingår och typ II-interferoner där IFN-γ ingår. Typ I produceras av många celler i kroppen, medan IFN-γ framförallt produceras av NK-celler. Det är till stor del interferonerna som framkallar sjukdomskänsla vid infektion. ]
 • Typ I-interferoner induceras av virala RNA och DNA via olika TLR och RIG-I som är en cytoplasmatisk PRR och som direkt kan känna igen viralt RNA och DNA. Interferonerna frisätts väldigt tidigt i infektionen, redan efter några timmar, och en av deras viktigaste uppgift är att inducera anti-viral state i närliggande värdceller. Cellerna drar då ner sin metabolism och proteinsyntes. Detta är inte bra för cellerna men gör att virus som kommer in inte kan replikeras. Dessutom aktiverar interferonerna NK-celler och ökar MHC-I på cellytan vilket ökar presentationen för cytotoxiska T-celler. När dessa T-celler väl har bildats kommer de ha lättare att döda infekterade celler
 • IFN-γ har många likartade effekter genom att det aktiverar NK-celler, bidrar till differentiering av T-hjälparceller, aktiverar makrofager samt har vissa effekter på B-celler där vi får isotyp switch till vissa subklasser

[Cytotoxiska T-celler

När vi har kommit över den första fasen och fått aktivering av det förvärvade immunsystemet är det de cytotoxiska T-cellerna som är viktiga för att eliminera en virusinfektion. Avdödning av infekterade värdceller sker på olika sätt:

 • Perforiner och granzymer som finns inuti granula i de cytotoxiska T-cellerna]
 • [FAS-ligand – kan binda till FAS-receptorn på en vävnadscell vilket inducerar apoptos]
 • [Dödande cytokiner, framförallt TNF]

Mikroorgansimens intracellulära överlevnadsstrategier

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Grundlaggande_immunologi/Immunsvar_mot_intracellulara_infektioner Filename: Forsvar_mot_intracellulara_cytoplasmatiska_mikroorganismer.html ChapterId: 1047 SectionId: ChapterGroupId: 78