Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Diarré & malabsorption

Översikt

Definitioner

Riskfaktorer

Diagnostik

Anamnes

 • [Tidigare/nuvarande sjukdomar
  • Nyligen opererad, strålbehandlad?
  • Diabetes eller annan systemsjukdom?
  • Neurologisk sjukdom med motilitetspåverkan?
  • Hereditet för IBD eller celiaki?]
 • [Relation till viss mat?]
 • [Läkemedel
  • Antibiotikaanvändning? NSAID? Alkohol?]
 • [Avföringsanamnes
  • Antal avföringar per dag, konsistens, färg, steatorré?
  • Förlopp
   • Hur debuterade detta? Symptomduration? Dygnsvariation? Tidigare liknande besvär?
  • Asscocierade symptom
   • Kräkning, illamående, feber, buksmärta, viktnedgång, flush?
  • Blod i avföringen?]
 • [Infektionsanamnes
  • [Utlandsresa? Då ökar risken för Salmonella, Shigella, tyfoidfeber osv]
  • Nosokomialt insjuknande? Har patienten fått antibiotikabehandling eller legat bredvid någon som fått antibiotika? Clostridium difficile
  • Vistelse på daghem eller institution?
   • Dagis: sannolikt rotavirus, äldreboende: calicivirus
  • Flera fall i omgivningen? T.ex. calicivirusutbrott
  • Födoämnen – Kyckling, nötkött, ägg → Salmonella
  • Antibiotika – Koppling till Clostridium difficile
  • Riskyrke? Hur ska man hantera patienten efteråt? Kan man skicka tillbaka patienten till jobbet?]

Status

 • Allmäntillstånd - Slemhinnor, hudturgor, insjunkna ögon?
 • Vitalparametrar
 • Buk (ömhet, defense)

Klinisk kemi

 • Hb, TPK, LPK + diff
 • CRP, SR
 • S-Fe, S-Ferritin
 • S-B12, B-folat
 • Na+, K+, och kreatinin
 • B-glukos, S-TSH, S-T4
 • F-Hb x3
 • S-transglutaminas-ak (IgA) - Förstahandsanalys vid diagnostik av celiaki
Anpassa provtagning efter klinisk misstanke!

Endoskopi- och röntgenundersökningar

[Vid utredning av kronisk diarré ingår generellt sett gastro- och koloskopi med biopsier ]

Vid infektionsmisstanke

 • Hb + CRP
 • [Faecesodling - Även PCR-baserad diagnostik av faeces används på många laboratorier. ]
  • I praktiken x 1, om fortsatta symptom ytterligare 1-2 odlingar
  • Ange misstänkt land där patienten smittats i remissen
  • Inkluderar yersinia, salmonella, campylobacter och shigella
 • Cystor och maskägg
  • Främst vid dysenteri efter tropikresa eller vid subakut/persisterande diarré
  • I vissa fall förekommer intermittent frisättning – Upprepa därför undersökningen vid kvarstående symptom
  • Inkluderar bl.a giardia och entamöba, men separat remiss för cryptosporidier

Malabsorption

Differentialdiagnoser

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Diarre_och_malabsorption Filename: Diagnostik.html ChapterId: 815 SectionId: ChapterGroupId: 39