Infektionsmedicin > Lumbalpunktion

Likvordiagnostik

Likvor

Produktion

 • Produceras av plexus choroideus (75-85 %) och i extracellulärrummet
 • Är ett ultrafiltrat av plasma och innehåller 0,3 % av plasmaproteiner, ffa albumin
 • Produktionshastighet: 20 ml/timme
 • Volymen är cirka 150 ml, varav intraventrikulärt cirka 30 ml
 • Turnover rate, dvs hur många gånger likvor byts ut om dagen: 3,7 gånger.

Funktioner

 • Se Översikt LP

Blodhjärnbarriären

Mellan blodet och hjärnan finns en barriär bestående av celler som hålls ihop av tight junctions. Precis som namnet antyder är det väldigt få molekyler som kan passera från blodet till hjärnan. Mellan CSF och hjärnan finns istället en annan barriär bestående av celler med gap junctions mellan sig. Här förekommer således i princip fritt utbyte.

Flöde

 • Pulsatilt- och bulkflöde
 • Kaudalt riktat i aqueductus cerebri
 • 0,45 ml/min
 • Nettoflöde upp över konvexiteterna
 • Kaudalt riktat spinalt nettoflöde
 • Flödets storlek kan vara av samma storlek som den spinala absorptionskapaciteten 0,11-0,23 ml/min.

Absorption

 • Likvor absorberas via subarachnoidala villi som är lokaliserade längs med sinus sagittalis samt spinalt vid nervrötterna.

Det intrakraniella trycket (ICP)

 • Normalt ICP ska vara < 20 cm H2O när man ligger plant, t ex vid en LP
 • Trycket varierar med pulstrycksförändringar från hjärtat, dvs det förändras med kroppsläget
 • Trycket varierar med intrathorakala tryckförändringar, t ex respiration

Erytrocyter i Likvor

Leukocyter i likvor

Glukos och laktat i likvor

Albuminkvot i likvor

Intrathekal immunoglobulinproduktion

Snuva vs likvorläckage

Take home message

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Lumbalpunktion/Likvordiagnostik Filename: Likvor.html ChapterId: 1609 SectionId: ChapterGroupId: 409