Infektionsmedicin > Meningit och encefalit

Meningit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  1. Sätt nålar
  2. LP inom 15 minuter (om avsaknad av absoluta kontraindikationer: fokal neurologi, olikstora pupiller, kramper, infektion vid stickstället, ökad blödningsbenägenhet samt om det inte fördröjer handläggningen)
  3. Blododling, urinodling, ev. nasofarynxodling
  4. Blodstatus, elstatus och koagulationsstatus
  5. Sätt i.v. vätska, t.ex. Ringer-Acetat
  6. Syrgas ges frikostigt

[Initial behandling (okänd etiologi)

  • Kortison i.v (dexametason) förhindrar tryckökning
  • Cefotaxim 3 g x3-4 i.v. + ampicillin 3 g x 3-4 i.v. (+Aciklovir) eller
  • Meropenem 2 g x 3 i.v. (+Aciklovir)[1]]
Urakut handläggning med ATLS och antibiotika! Mortaliteten ökar med 30% för varje timme utan behandling!

Vårdnivå

  • Akutmottagning, sedan inläggning på infektionsavdelning

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Meningit_och_encefalit/Meningit Filename: Behandling.html ChapterId: 779 SectionId: ChapterGroupId: 2517