Infektionsmedicin > Pneumoni

Pneumoni

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Anamnes

 • Efterfråga debut, duration och progress
 • Fråga om andra sjukdomar och andra predisponerande faktorer, t.ex rökning
 • Omgivningsfall
 • Nylig sjukhusvård eller resa?

Status

 • [AF och POX - Hög andningsfrekvens och/eller låg POX är tecken på allvarlig pneumoni som kan kräva sjukhusvård (se → CRB65)]
 • BT och puls
 • Konfusion och ostadighet - Ses framförallt hos äldre
 • Auskultation och perkussion - Dämpning (ffa lobär pneumoni), nedsatta andningsljud (tecken på pleuraeffusion), rassel/ronki lungor och hjärta

Klinisk kemi

 • Hb, LPK,Tpk, CRP, SR, elstatus samt ALAT - Vid pneumokockpneumoni ses oftast kraftigt stegrat CRP samt förhöjt LPK
 • Blodgas - Bör tas vid påverkade patienter, patienter med eller med misstänkt KOL och låg syrgassaturation
 • Odla från blod, sputum och nasopharynx
 • PCR - Används oftast för att diagnosticera atypisk eller viral pneumoni

Bilddiagnostik

För att identifiera bakomliggande patogen är det diagnostiskt viktigt att väga samman epidemiologi, symptombild, laboratorieprover och radiologiska fynd

[CRB65

 • [Score system för bedömning av allvarlighetsgrad och vårdnivå. 1 poäng per uppfyllt kriterium:
  • Konfusion
  • AF > 30
  • Systoliskt BT < 90 eller diastoliskt BT <60
  • > 65 års ålder]
Poäng Vårdnivå
[0 p Hembehandling lämplig. Beakta egen önskan och social situation[
1 p

Sjukhusvård alternativt öppenvård med uppföljning]

[2 p Sjukhusvård som regel]
3-4 p

Inläggning, överväg IVA]

Plötsligt insjuknande och hastigt förlopp stärker inläggningsindikation - Även om CRB65 är en vedertagen metod för bedömning av allvarlighetsgrad och vårdnivå så ska det användas med försiktighet! ]

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Pneumoni/Pneumoni_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 791 SectionId: ChapterGroupId: 2531