Infektionsmedicin > Smittskyddslagen och åtgärd vid risk för blodsmitta

Smittskyddslagen

Översikt

Anmälan

Smittspårning

Smittspårning är arbetet med att identifiera en smittkälla med en smittspårningspliktig sjukdom och att söka efter möjliga smittade personer. När en smittspårningspliktig sjukdom diagnosticeras skall läkaren försöka få upplysningar från patienten om vem eller vad som kan ha överfört smittan och om andra personer som kan ha smittats. Patienten är skyldig att lämna de
upplysningar som hen har kännedom om. Om läkaren inte har kapacitet att smittspåra ska läkaren kontakta smittskyddsläkare för hjälp med smittspårningsarbetet.

Exempel på smittspårning vid STI

 • Varje ny person med positivt prov som påträffas under smittspårningsarbetet och som kan ha smittat andra eller kan komma att smitta andra kallas för indexpatient.
 • Partners är indexpatientens sexuella kontakter vilka ska identifieras, kontaktas och följas upp.
 • Alla uppgifter som behövs för smittspårningen ska antecknas, man ska kunna koppla ihop alla handlingar i ett smittspårningsärende.
 • Brev skickas till partners, sedan påminnelse. Om partnern inte dyker upp (man har 3 veckor på sig) anmäls ärendet till smittskyddsläkaren. Anmälan till smittskyddsläkaren görs av behandlande läkare. Anmälan av klamydia, gonorré, HIV, syfilis skall göras utan full identitet. Rikskod används = födelseår och fyra sista siffrorna, t.ex. 1987-4335. Spara en kopia på smittskyddsanmälan.

Uppgifter i patientjournalen

 • När smittspårningen är påbörjad
 • När smittspårningen är avslutad
 • Vem som gjort smittspårningen
 • Om smittspårningen har övertagits av smittskyddsläkaren

Smittspårning

 • Epidemiologisk metod – Hitta de som kan vara smittade
 • Preventivt syfte – Förhindra att fler smittas
 • Möjlighet att uppmärksamma riskbeteende

Läkaren är ansvarig för att smittspårning sker, men det utförs ofta av kurator.

Samhällsfarliga sjukdomar

Allmänfarliga sjukdomar

Smittspårningspliktiga sjukdomar

Anmälningspliktiga sjukdomar

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Smittskyddslagen_och_atgard_vid_risk_for_blodsmitta/Smittskyddslagen Filename: Smittsparning.html ChapterId: 1013 SectionId: ChapterGroupId: 161