Infektionsmedicin > Smittskyddslagen och åtgärd vid risk för blodsmitta

Stick- och skärskador med risk för blodsmitta

Definitioner

Åtgärder vid skada

  • Avbryt arbetet
  • Skölj bort blod och tvätta med tvål och vatten - Vid stänk i mun, skölj med rikliga mängder vatten. Vid stänk i ögon, använd ögondusch.
  • Desinfektera - Dock ej ögon

Provtagning av patienten

Provtagning av personal

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Smittskyddslagen_och_atgard_vid_risk_for_blodsmitta/Stick-_och_skarskador_med_risk_for_blodsmitta Filename: Atgarder_vid_skada.html ChapterId: 1353 SectionId: ChapterGroupId: 161