Infektionsmedicin > Virologi

Antiviral farmakologi

Behandlingsbara virusinfektioner

Antivirala verkningsmekanismer

[Absorptions- och penetrationsinhibitorer

Vissa läkemedel är aktiva mycket tidigt under viruscykeln genom att de förhindrar absorption eller penetration. Absorptionsinhibitorer interfererar med ligand-receptor-interaktionen.]

[RNA-/DNA-polymerashämmare

Dessa är oftast nukleosidanaloger som interfererar med DNA-syntesen. Detta är en väldigt effektiv nivå att hämma viruscykeln på. För att undivka påverkan på cellulära DNA-polymeras är antivirala läkemedel selektiva så att man kan blockera 100 % av virala polymeraser samtidigt som endast några procent av de cellulära polymeraserna blockeras. Eftersom dessa läkemedel aldrig kan vara 100% selektiva så är de alltid mer eller mindre cytotoxiska. ]

[Transkriptions-/translationshämmare

Kroppsegna interferoner används även som läkemedel vilket fungerar som en typ av transkriptions- och translationshämmare.]

Sammansättningsinhibitorer

[Väldigt effektiva läkemedel som påverkar viruskodade proteaser, dvs enzymer som klyver ner strukturella proteiner till sina slutgiltiga produkter. Virusreplikationen är beroende av dessa proteaser för att klyva stora proteiner till mindre slutprodukter. Inhiberas proteaserna bildas omogna viruspartiklar. T ex finns HIV-specifika proteashämmare ]

Frigörelseinhibitorer

[Förhindrar virusets avknoppning från värdcellen genom att viruset istället fastnar på cellytan. Vissa influensaläkemedel fungerar på detta sätt.]

Utmaningar för antivirala läkemedel

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Virologi/Antiviral_farmakologi Filename: Antivirala_verkningsmekanismer.html ChapterId: 1067 SectionId: ChapterGroupId: 71