Infektionsmedicin > Virologi

Viral patogenes

Infektionsprocessen

Spridningsvägar

Fysikaliska och kemiska skyddsbärriärer

Immunologiska skyddsbarriärer

Virusets strategier för att övervinna immunförsvaret

Virusets livscykel

  1. Virus binder till en receptor - Olika virus binder till olika receptorer, t.ex binder HIV till CD4 och rabies till acetylkolinreceptorer på nervändar.
  2. Höljebärande virus genomgår därefter en konformationsändring vilket leder till att höljet fusionerar med cellens membran så att viruskapsiden kan ta sig in i cellen. Icke höljeförsedda virus kan ta sig in i cellen antingen via receptormedierad endocytos eller genom att hydrofoba delar av viruset gör så att viruset kan passera direkt genom cellmembranet.
  3. Beroende på var viruset replikeras så transporteras kapsiden antingen direkt till cellkärnan eller så stanna kapsiden kvar i cytoplasman
  4. Virala polymeras utnyttjar cellens egna komponeneter för att producera nya viruspartiklar. Virusets polymeras saknar de säkerhetsmekanismer som cellulära polymeras använder för att undvika fel vid nukleinsyrekopiering vilket leder till att virus har väldigt hög mutationsfrekvens. Mutationsfrekvensen gör så att stora delar av det uppkopierade genomet inte blir funktionsdugligt samtidigt som bidrar till att virus har väldigt hög evolutionstakt och på så sätt kan anpassa sig väldigt snabbt.
  5. Höljebärande virus avknoppas ut från cellen medan virus utan hölje släpps ut genom att cellen dör och släpper ut alla viruspartiklar

Kliniska förlopp

Inkubationtid

Orsak till sjukdomsupplevelse

Faktorer som påverkar sjukdomsförloppet

Zoonoser

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Virologi/Viral_patogenes Filename: Virusets_livscykel.html ChapterId: 1097 SectionId: ChapterGroupId: 71