Hematologi > Anemi

Anemi

Översikt

Definitioner

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Fullständig anamnes

 • Graviditet?
 • Kosthållning?
 • Andra symptom? - Viktförlust, nattliga svettningar, feberepisodet kan tala för allvarlig bakomliggande sjukdom
 • Bakomliggande kronisk sjukdom så som njursvikt eller RA? Kan tala för sekundär anemi.
 • Debut?
 • Förändrade avföringsvanor?
  • Svartfärgad?
  • Blodig avföring?
 • Förändrade menstruationer?
 • Andra blödningskällor?
 • Läkemedel - T.ex. NSAID och kortison medförd ökad risk för ulcus och GI-blödning. Antikoagulantia → ökad blödningsbenägenhet.
 • Hereditet och etnicitet - Thalassemi och sicklecellsanemi är vanligare i t.ex. Afrika och medelhavsländerna

Status

 • BT, puls, hjärt- och lungauskultation
 • Bukstatus - Palpera lymfkörtlar, lever och buk för att hitta eventuella resistenser eller hepatomegali. Viktigt att inkludera per rektum undersökning.
 • Ikterus talar för hemolys eller leversjukdom
 • Blek konjunktiva är ett tidigt tecken på anemi. Kan ses vid ett Hb på ca 90 g/l
 • Neurologstatus - B12-brist, alkoholism?

Initial provtagning

Relevant provtagning är beroende av patient och möjliga differentialdiagnoser efter anamnes och status. För gravida kvinnor kan t.ex. Hb + ferritin vara fullt tillräckligt. Följande prover är ett bra första steg vid anemiutredning av vuxna män och postmenopausala kvinnor:

 • Hb - Bra första steg för att upptäcka att anemi föreligger
 • SR, CRP, LPK, TPK - Infektion/inflammation kan ge sekundäranemi
 • [Ferritin - Viktigaste provet för att identifiera järnbristanemi. Tänk på att ferritin är ett akutfasprotein som stiger vid inflammation och att det kan ge falskt högt ferritin.
 • [Retikulocyter: Låga vid nedsatt produktion, höga vid hemolys och vid blödning med kompenserad ökad produktion.]]
 • Feces-Hb - Särskilt på äldre eller vid misstanke om blödning
  ASAT, ALAT, ALP
 • [Ev. DAT eller Coombs test - Vid misstänkt autoimmun hemolytisk anemi kan blodprovet bekräfta diagnosen]
 • MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) - Värde som visar om det är en hypokrom, hyperkrom eller normokrom anemi. Tillför i normalfallet inget extra värde utöver MCV. I vissa fall kan det dock ge information om det föreligger en sekundäranemi eller järnbristanemi. MCHC är oftast lägre vid järnbristanemi och talassemi än vid sekundäranemi.
 • MCV (Mean Corpuscular volume) Ger maximalt utslag om anemin pågått minst 120 dagar. Viktigt prov för att identifiera bakomliggande orsak och fortsatt utredning. Används för att dela in anemier i mikrocytär, normocytär och makrocytär anemi.

Mikrocytär anemi (MCV < 80)

 • Vid samtidigt låga retikulocyter
 • [Vid samtidigt höga retikulocyter
  • Hemoglobinopati/Thalassemi - Ursprungsland? Familjeanamnes?]
Mikrocytär anemi är nästan alltid sekundäranemi eller järnbristanemi!

Normocytär anemi (MCV 80-100)

 • Normala reticulocyter - Ökad plasmavolym
  • Graviditet
  • Överhydrering
 • [Vid höga reticulocyter
  • Akut blödning]
  • Hemolys
 • Vid låga reticulocyter - Detta är en lurig kombination som kan innebära risk för svårdiagnosticerad och allvarlig bakomliggande sjukdom
  • Njurinsufficiens (epo-brist) - Vanligaste orsaken till normocytär anemi (se → Sekundäranemi)
  • Järnbristanemi + perniciös anemi (B12 -brist) - En liten luring att se upp med
  • Benmärgspåverkan - Toxisk eller på grund av sjukdom (t.ex. leukemi)
 • Fortsatt utredning:
  • B12, folat, reticulocyter, blodutstryk, kreatinin, proteinelektrofores
  • Vid misstanke om hemolys tas LD (högt), haptoglobin (lågt) och bilirubin (högt)
   • Haptoglobin är det känsligaste provet för att påvisa hemolys
Remiss till specialist vid oklar diagnos eller misstanke om t.ex. benmärgspåverkan

Makrocytär anemi (MCV > 100)

 • Låga retikulocyter
  • B12-brist - Ofta kraftigt förhöjt MCV
  • Folsyrabrist - Ofta kraftigt förhöjt MCV
  • Vissa benmärgssjukdomar - T.ex. MDS och myelom
  • [Alkoholmissbruk - Högt MCV på grund av alkoholens toxiska effekt på benmärgen]
  • Leversjukdom
  • D-vitaminbrist
  • Cytostatikabehandling
 • Höga retikulocyter
  • Blödning
  • Hemolys
 • Fortsatt utredning:
  • Perifert blodutstryk, B12, folat, haptoglobin, LD, bilirubin, TSH, T4 och Gamma-GT + penetrera alkoholanamnes
  • Fortsatta utredning och behandling beror på trolig bakomliggande orsak

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Anemi/Anemi Filename: Diagnostik.html ChapterId: 805 SectionId: ChapterGroupId: 343