Kardiologi > Hypertoni

Hypertoni

Översikt

Definitioner

 • [Primär hypertoni - Ca 90 % har essentiell (eller primär) hypertoni.]
 • Sekundär hypertoni (ca 10%)
 • Sekundär hypertoni bör misstänkas vid:
  • Terapiresistent hypertoni
  • Mycket uttalad hypertoni, ff.a hos unga indivier
  • Hypokalemi i samband med hypertoni
  • Hypertonidebut i unga år
 • Viktigt att identifiera sekundär hypertoni då åtgärdande av bakomliggande orsak minskar risk för hypertonikomplikationer.
 • Malign hypertoni/hypertensiv kris
  • Allvarlig blodtrycksstegring (diastoliskt > 120 mmHg).
  • [Patienterna har ögonbottenförändringar (patognomont för malign hypertoni och ses vid ögonbottenspegling) ofta med staspapill, blödningar/exudat i ögonbotten och eller annan organskada.]
  • Labetalol ges som infusion iv, även diuretika och CCB kan användas.
  • Kräver akut inläggning och ofta intensivvårdsbehandling
  • Bakomliggande tillstånd: Akut glomerulonefrit, njurartärstenos, lillhjärnsblödning, försämring av essentiell hypertoni, feokromocytom
 • Vitrockshypertoni
  • Vissa patienter får ett sympatikuspåslag och stegrat blodtryck vid läkarbesök.
  • Ibland kan det vara värt att mäta blodtrycket i hemmet för att få ett mer rättvisande blodtryck.
Vid malign hypertoni ska patienten läggas in akut!

Värdering av blodtryck

Hypertonibehandling är beroende av grad av hypertoni och dess relation till andra riskfaktorer, organpåverkan eller sjukdomar (se → Hypertoni behandlingsstrategi)

Klassificeirng Systoliskt (mmHg) Diastoliskt (mmHg)
Optimalt blodtryck <120 och <80
Normalt blodtryck 120-129 och/eller 80-84
Högt normalt blodtryck 130-139 och/eller 85/89
Grad 1 hypertension 140-159 och/eller 90-99
Grad 2 hypertension 160-179 och/eller 100-109
Grad 3 hypertension ≥ 180 och/eller ≥110
Isolerad systolisk hypertension ≥ 140 och <90

Epidemiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Hypertoni/Hypertoni Filename: Definitioner.html ChapterId: 1678 SectionId: ChapterGroupId: 369