Lungmedicin & allergologi > Astma

Astma

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Anamnes

 • Läkemedel och andra sjukdomar - Allergi? Eksem? Atopi? NSAID? Betablockerare?
 • Riskfaktorer och utlösande faktorer
 • Be patient skatta symptom (ACT frågeformulär) - Följande kännetecken värderas vid bedömning av en patients astmakontroll:
  • Symptom dagtid > 2 dagar/vecka
  • Begränsning av fysisk aktivitet
  • Nattliga symptom
  • Behov av behandling för akut astma > 2 gånger per vecka
  • PEF eller FEV1 < 80% av normalvärde
 • Kontrollerad astma innebär att ingen av ovanstående uppfylls
 • Delvis kontrollerad astma innebär att 1-2 uppfylls
 • Okontrollerad astma om 3-4 uppfylls

Status

 • Lungstatus - Under ett astmaanfall hörs högfrekventa pipljud som är mest dominanta under utandningsfasen (se → akut astma)
 • Inspektion av näsan med spekulum. Behandla eventuell rinit.

Klinisk kemi

 • Allergiutredning - Phadiatop och test för specifika allergener
 • Hb, LPK och diff - Vanligt med eosinofili

Lungfunktionsmätning

 1. [Reversibilitetstest(15 min efter inhalation av beta 2-agonist)
  1. FEV1 ökar ≥ 12 % och med minst 200 ml
  2. PEF ökar ≥ 15 % alternativt minst 60 L/minut]
 2. [Variabilitetstest med PEF-kurva- En variabilitet på >20% över hela mätperioden talar starkt för diagnosen.
  • Variabiliteten beräknas med formeln: (Högsta värdet efter bronkdilatation – lägsta värdet före bronkdilatation) / medelvärde]
 3. Positivt metakolintest eller mätning av kväveoxid (NO) i utandningslufteneller
 4. Behandlingssvar med astmamedicinering
Stark misstanke om astma föreligger om någon av ovanstående är positivt

Barndiagnostik

 • Barn < 2 år: vid tredje episoden av obstruktiv bronkit
 • Barn > 2 år: vid första episoden av obstruktivitet i samband med luftvägsinfektion
 • Barn med atopi: vid första episoden av obstruktivitet i samband med luftvägsinfektion
 • När de kan blåsa ordentligt (ca 5-6 år): spirometri som visar reversibiltet, d.v.s. FEV1 ökar minst 12 % efter inhalation av β2-agonist
Anamnes, lungstatus, allergiutredning samt lungfunktionstest med PEF och/eller spirometri är astmadiagnostikens hörnstenar

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Astma/Astma Filename: Diagnostik.html ChapterId: 839 SectionId: ChapterGroupId: 341