Lungmedicin & allergologi > Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Klassifikation

Diagnostik

Diagnosen KOL ställs enbart på spirometri och ställs även om symtom inte framkommer vid anamnes. Detta förutsatt att differentialdiagnoser uteslutits. Behandlingsregim utgår dock från klassificering enligt GOLD där spirometrisk stadieindelning vägs samman med symtom- och exacerbationsproblematik (se stadieindelning ovan).

Faktorer som bör föranleda misstanke om KOL

 • Anamnes på långvarig rökning.
 • Förkylning som inte vill gå över hos rökare eller ex-rökare.
 • Symtom som långvariga eller upprepade episoder av hosta eller upphostning, pip i bröstet eller andnöd vid ansträngning.
 • Misstänk särskilt vid förekomst av riskfaktorer, främst tobaksrökning och yrkesexponering för rök, damm och gaser.
 • I primärvården bör de patienter som misstänks ha en begynnande KOL screenas med spirometri.
Screena med spirometri på alla patienter som söker för andfåddhet, hosta och slem.

Status

 • Bedömning av vitalparametrar – grundstatus.
 • Inspektion – notera eventuell cyanos, dyspné och thoraxdeformitet (tunnformad).
 • Auskultation – förlängt expirium och pipande ljud vid forcerad expiration. Eventuellt hörs rassel basalt och i sena stadier kan andningsljuden vara försvagade.
 • EKG – vanligen har dessa patienter en sinustakykardi till följd av kronisk hypoxi och försämrad högerkammarfunktion. EKG kan även ge information om vänsterkammarhypertrofi.
 • POX – vanligen något lågt. SaO2 < 92 % talar för exacerbation eller allvarlig KOL med kronisk hypoxi. Ta då blodgas!
 • [Spirometri – efter bronkdilaterande (beta 2-agonist).]
  • KOL föreligger om:
   • [FEV1/VC (alt. FEV1/FVC) < 0,7
    • Tidigare regel att patienter > 65 år har KOL vid FEV1/VC (alt. FEV1/FVC) < 0,65 saknar vetenskapligt stöd och rekommenderas inte längre.]
   • Differentialdiagnoser uteslutits:
  • Spirometrisk stadieindelning – se stadieindelning ovan.
FEV1/VC (alt. FEV1/FVC) påvisar om obstruktion föreligger, medan FEV1 ger en gradering av obstruktionen.

Klinisk kemi

 • CRP och SR – särskilt vid KOL-exacerbation för att påvisa eventuell infektion.
 • Sputumodling – särskilt vid bristande effekt av antibiotikabehandling.
 • Eventuell utredning för α1-antitrypsinbrist. Särskilt på patienter < 50 år.
 • NT-proBNP vid misstanke om hjärtsvikt.
 • Blodgas – Tas vid POX < 92 % eller vid tecken på vätskeretention och hjärtsvikt.

Lungröntgen

 • Lungröntgen kan visa antydan till KOL. Röntgen ska alltid genomföras för att utesluta differentialdiagnoser och då framför allt lungcancer, tuberkulos och pneumoni.
 • Kan visa emfysemutveckling.
 • Tunnformad thorax – för att kompensera emfysem blir lungorna större vilket trycker ner diafragma

Differentialdiagnoser

Behandling

KOL-exacerbation

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Kronisk_obstruktiv_lungsjukdom__KOL_/Kronisk_obstruktiv_lungsjukdom__KOL_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 982 SectionId: ChapterGroupId: 342