Psykiatri > Psykos och schizofreni

Schizofreni

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Dopaminhypotesen

  • Droger och farmaka som ökar dopaminaktivitet, t ex amfetamin, kan ge psykos hos friska, särskild om hereditet, och förvärra symptomen hos psykossjuka.
  • Teorier finns att det handlar om påverkan på dopaminbalansen ”I perioder för mycket dopamin i djupare system men för lite i frontalcortex”.

Glutamathypotesen

  • NMDA-antikroppar i likvor kan leda till schizofreniform psykos.
  • PCP (angel dust) och ketamin ger en schizofreniformpsykos.
  • PCP och ketamin blockerar NMDA-­receptorer.
  • Någon studie visar låga glutamatnivåer i likvor hos schizofrena.

Den kolinerga hypotesen

  • Man har sett ett minskat antal muskarinerga receptorer i stora delar av hjärnan hos obehandlade schizofrena.
  • Schizofrena röker väldigt mycket. Nikotinerga α7-­‐receptorer?
  • Möjlig tilläggseffekt av acetylkolinesterashämmare.
  • Lovande studie med en M1-­‐agonist, Xanomelin, samtidigt som M1-­‐antagonisten Akineton verkar kunna förvärra psykos.

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnoskriterier (DSM V)

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Psykiatri/Psykiatri/Psykos_och_schizofreni_/Schizofreni Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 1634 SectionId: ChapterGroupId: 284