Användaravtal

Regler och vilkor

LÄS DESSA VILLKOR NOGA INNAN DU ANVÄNDER TJÄNSTEN HYPOCAMPUS.SE.

Dessa allmänna villkor ("Villkoren") utfärdas av Hypocampus AB, org.nr. 559072-5155, Stena Center 1 C, 412 93 Göteborg, Sverige, ("Hypocampus.se", "vi", "oss" eller "vår" ). Hypocampus.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor.

Genom att använda tjänsten godkänner du och förklara dig bunden av dessa villkor som utgör en överenskommelse mellan dig ("Användaren") och Hypocampus.se. Du förbinder dig att respektera och följa villkoren i den form som de då är skrivna. Om du inte accepterar att följa våra villkor, får du inte använda tjänsten.

Hur ingår du ett avtal med Hypocampus.se?

För att kunna använda tjänsten måste du först registrera dig i Hypocampus.se. När du registrerar, ger du Hypocampus.se ditt namn och en fungerande e­postadress. När du har registrerat dig kommer Hypocampus.se ge dig ett personligt konto som du kan komma åt med ett lösenord som du själv väljer. Om du bor i en jurisdiktion som begränsar användningen av tjänsten på grund av ålder eller begränsar möjligheten att ingå avtal som detta på grund av ålder, måste åldersgränsen för den lokala behörigheten följas.

Din användning av tjänsten
Du garanterar att den information du ger Hypocampus.se är korrekt och fullständig. Hypocampus.se har rätt att när som helst kontrollera de uppgifter du har lämnat. Genom att använda tjänsten godkänner du följande:

 1. Du kommer bara att använda tjänsten för eget bruk och du kommer inte att tillåta andra att använda ditt konto.
 2. Du kommer inte att använda ett konto som tillhör någon annan person än dig själv, utan vederbörligt tillstånd.
 3. Du kommer inte att använda tjänsten för olagliga ändamål, inklusive, men inte begränsat till, skicka eller lagra olagligt material, såsom obscent, hotfullt, kränkande eller på annat sätt olagligt eller skadegörande material, inklusive material som är skadligt för barn eller i strid med tredje part integritet rättigheter, eller i bedrägligt syfte.
 4. Du kommer inte att använda tjänsten för att skicka skräppost, eller repetitiva eller oönskade meddelanden i strid med gällande lagstiftning, eller på annat sätt orsaka olägenhet eller irritation.
 5. Du kommer inte försämra driften av, eller på annat sätt försöka att skada, tjänsten.
 6. Du kommer inte att kopiera eller distribuera tjänsten eller någon Hypocampus.se innehåll utan skriftligt medgivande från Hypocampus.se.
 7. Du kommer att hålla din lösenord och den identifiering vi tillhandahåller dig och som ger dig tillgång till tjänsten säkert och konfidentiellt.
 8. Du kommer endast att använda accesspunkter eller 3G datakonton som du har rätt att använda.
 9. Du kommer inte att använda tjänsten med en inkompatibel eller obehörig enhet. 10. Du kommer att följa alla tillämpliga lagar i landet, stat eller stad som du för närvarande befinner sig i när du använder tjänsten.

Hypocampus.se kan engagera sig i och samarbeta med myndigheterna för verkställighet av lagar för att åtala en användare som bryter mot dessa villkor. Du bekräftar att Hypocampus.se inte har någon skyldighet att övervaka din tillgång till eller användning av tjänsten, men har rätt att göra så för att driva tjänsten, för att säkerställa att du följer dessa villkor eller tillämplig lag.

Hypocampus.se förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning, ta bort eller inaktivera tillgång till innehåll som Hypocampus.se anser bryter mot dessa villkor, tillämpliga lagar eller på annat sätt är skadligt för tjänsten.

Ersättning och begränsning av ansvar
Genom att acceptera dessa villkor och genom att använda tjänsten samtycker du till att gottgöra och hålla Hypocampus.se, Hypocampus AB, dess dotterbolag, licensgivare, och alla sina anställda, tjänstemän, andra användare, advokater och agenter skadeslösa och oskyldiga och mot alla krav, kostnader, skador, förluster, skulder och utgifter (inklusive advokatkostnader och avgifter) som uppstår ur eller i samband med:

 1. brott mot någon bestämmelse i dessa villkor eller någon annan tillämplig lag eller reglering, vare sig nämns häri eller ej,
 2. kränkning av tredje parts rättigheter, och
 3. missbruk av tjänsten.

Informationen och rekommendationerna som du får på eller via tjänsten är endast allmän information och Hypocampus.se kommer, i den mån rimligt, hålla tjänsten korrekt och aktuell, men garanterar inte att (innehållet i) tjänsten är fria från, defekter, malware och virus och att tjänsten är uppdaterad och korrekt.

Hypocampus.se är inte ansvarig för skador som uppstår vid användning av (eller oförmågan att använda) tjänsten, inklusive skador orsakade av skadlig kod, virus, förutom om en sådan skada orsakats av grov vårdslöshet från Hypocampus.se.

Licens och upphovsrätt
Om du godkänner dessa villkor beviljas du en begränsad, icke­exklusiv, icke­överförbar licens att använda tjänsten på webbläsare som du äger eller kontrollerar, och med hjälp av en sådan kopia/or av tjänsten endast för personligt bruk.

Du får inte licensiera, dellicensiera, sälja, överföra, överlåta, distribuera eller på annat sätt kommersiellt utnyttja tjänsten på annat sätt än att tillhandahålla evenemang.

Hypocampus.se respekterar upphovsrätten och förväntar sig att dess användare även göra detta. Det är Hypocampus.se policy att, i förekommande fall, avsluta Användare som kränker eller tros göra intrång på upphovsrätten.

Immateriella rättigheter
Hypocampus.se ensam har alla rättigheter, inklusive alla relaterade immateriella rättigheter till tjänsten och dess innehåll.

Dessa Villkor utgör inte en försäljning och inte ger dig ingen äganderätt eller relaterade till tjänsten eller några immateriella rättigheter som ägs av Hypocampus.se.

Giltighetstid och överenskommelse om upphörande
Avtalet mellan dig och Hypocampus.se ingås på obestämd tid.

Du har rätt att när som helst säga upp avtalet med oss genom att skicka en uppsägning till oss och därmed inaktivera användningen av tjänsten.

Hypocampus.se har rätt att när som helst säga upp avtalet med dig med omedelbar verkan om du bryter mot något av dessa villkor eller om Hypocampus.se anser att du missbrukar tjänsten, eller om Hypocampus.se bestämmer sig för att inte längre tillhandahålla tjänsten.


Dessa villkor utfärdades den 15 augusti, 2016.