Venereologi > HIV & Karposis sarkom

HIV och AIDS

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Indikatorsjukdomar för HIV

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Handläggning vid nyupptäckt HIV-infektion

 • Remiss till infektionsklinik med telefonkontakt
 • Information till patienten om vad provsvaren visar
 • HIV-team med läkare, sjuksköterska och kurator. Det finns inga patienter som har så bra kontinuitet som HIV-patienter som alltid får träffa samma vårdpersonal
 • Smittspårning
 • Smittskyddsanmälan
 • Smittskyddslagen

Indikation för läkemedelsbehandling

 • Symptomgivande HIV-infektion - De senaste riktlinjerna förespråkar behandling oavsett koncentration av CD4-celler
 • Primärinfektion
 • Postexpositionsprofylax (PEP) - skall ges omedelbart, ej > 36 timmar efter exponering. Vanligen ges kombination av tenofovir, zidovudin och lamivudin. Indikation för PEP:
  • Sticktillbud med HIV-kontaminerat instrument
  • Oskyddat samlag med HIV-infekterad
  • Delat spruta med HIV-infekterad
  • Exposition av smittat blod på skadad hud eller slemhinna
 • Motiverad patient - Vid bristande compliance finns stor risk för resistensutveckling. Hög motivation och förmåga att följa ordination är således ett absolut krav för insättande av läkemedel.

Farmakologisk behandling

 • I dagsläget saknas det botande läkemedel men det finns ett stort antal läkemedel som kan minska HIV-replikation. Dessa kan delas in i 6 grupper:
 • För att erhålla effektiv behandling samt minska risken för resistensutveckling används ofta kombinationsbehandling med preparat från olika läkemedelsgrupper. Val av läkemedel sköts av specialist och skiljer från fall till fall.
 • Korsresistens sker inom grupperna men inte mellan grupperna

Anti-HIV-läkemedlens verkningsmekanismer

Resistensutveckling

AIDS (Acquired immunodeficiency syndrome)

HIV och graviditet

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/HIV_och_Karposis_sarkom/HIV_och_AIDS Filename: Behandling.html ChapterId: 879 SectionId: ChapterGroupId: 2500