Geriatrik > Demenssjukdomar

Frontotemporal demens (FTD)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Neurologisk undersökning
  • Neuropsykologisk undersökning – Lätt att testa språk, svårt att testa omdöme.
  • Likvoranalys – Man testar för total-tau, fosfo-tau, mikrofilament, β-amyloid. Inte vägledande.
  • MR, SPECT, PET – Vägledande. Man måste dock vara medveten om att atrofi uppstår många år efter symptomdebut. När man ser atrofin är sjukdomen redan långt gången.

Diagnoskriterier för svår kognitiv störning enligt DSM-5

  • Markant kognitiv nedgång ifrån en tidigare prestationsnivå i en eller flera kognitiva domäner: komplex uppmärksamhet, inlärning och minne, exekutiv funktion, språk, perceptuell motorfunktion och social kognition. Bedömningen av kognitiv nedgång baseras dels på individens subjektiva upplevelse och oro och dels på standardiserade neuropsykologiska tester eller annan kvantitativ bedömning.
  • Den kognitiva funktionsnedsättningen förhindrar självständighet i vardagen, åtminstone med mer komplexa vardagliga uppgifter som att betala räkningar, sköta mediciner osv behöver individen hjälp.
  • Den kognitiva bristen uppstår inte enbart i samband med delirium.
  • Den kognitiva bristen förklaras inte bättre av en annan psykiatrisk sjukdom, t ex schizofreni, svår depression.

Diagnoskriterier svår frontotemporal neurokognitiv störning

  • Kriterier för svår neurokognitiv störning är uppfyllda. Se ovan.
  • Störningen har börjat smygande och successivt tilltagit.

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Frontotemporal_demens__FTD_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 768 SectionId: ChapterGroupId: 281