Geriatrik > Demenssjukdomar

Kognitiv sjukdom

Översikt

Definitioner

 • Kognition betecknar förmågan att lära, tänka och bearbeta information i hjärnan.

Kriterier för kognitiv sjukdom (DSM V)

 1. Det finns belägg för att det skett en signifikant nedsättning av den kognitiva funktionsförmågan från en tidigare funktionsnivå inom en eller flera kognitiva domäner (komplex uppmärksamhet, exekutiva funktioner, inlärning och minne, språklig förmåga, perceptuell-motorisk förmåga eller social kognition) vilket grundas på:
  • Personen själv, en välinformerad annan person eller klinikern har uppmärksammat att det skett en signifikant nedsättning av den kognitiva förmågan; samt
  • Det föreligger en betydande nedsättning av den kognitiva prestationsförmågan, vilket i första hand belagts med standardiserad neuropsykologisk testmetodik, eller om det inte kunnat genomföras, via en annan kvantifierad klinisk utredningsmetodik.
 2. Den nedsatta kognitiva funktionsförmågan begränsar personens självständighet i vardagliga aktiviteter (d.v.s. personen behöver, som ett minimum, hjälp vid komplexa instrumentella vardagligheter som att betala räkningar eller ta läkemedel enligt föreskrift).
 3. Den nedsatta kognitiva funktionsförmågan förekommer inte uteslutande i samband med delirium.
 4. Den nedsatta kognitiva funktionsförmågan förklaras inte bättre med någon annan form av psykisk ohälsa (t.ex. egentlig depression, schizofreni).

Lindrig kognitiv funktionsnedsättning

 • Nästan samma som kognitiv sjukdom. Men under punkt 1 ”märkbar nedsättning” istället för ”signifikant nedsättning”, och punkt 2 ”begränsar inte personens självständighet”
 • Delas in i samma typer som kognitiv sjukdom, d.v.s. Alzheimertyp, frontotemporal lobär degeneration, Lewykroppstyp m.fl.

Epidemiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Kognitiv_sjukdom Filename: Definitioner.html ChapterId: 767 SectionId: ChapterGroupId: 281