Geriatrik > Demenssjukdomar

Kognitiv sjukdom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Vårdnivå

 • De flesta demensutredningar hanteras polikliniskt. Oklara fall, unga patienter och frontotemporaldemenser remitteras gärna till minnesmottagning.

Generellt

  [Anamnes och gärna anhörigintervju - Symptombild? Debut och progress? Vilka problem upplevs?
 • MMT = Mini Mental Test / Mini Mental State Examination (MMSE) = frågeformulär med max 30 poäng.
  • 25-30 poäng: frisk/lindrig kognitiv funktionsnedsättning
  • 19-24 poäng: lindrig demens
  • 11-19 poäng: måttlig demens
  • 0-10 poäng: svår demens
 • Klocktest (rita en klocka med visare på ett papper, känsligt för exekutiva försämringar).
 • Kubavritning (alltså rita tredimensionell kub på papper).

Uteslut annan sjukdom

 • EKG
 • Klinisk kemi:
 • CT-hjärna utförs i regel. Skall alltid utföras på yngre, vid snabbt förlopp, eller då fokalneurologiska fynd saknar förklaring. Eventuellt även SPECT (frontotemporal demens), DaT-SCAN (Lewykropp-/parkinsondemens).]
 • Lumbalpunktion – Infektionsparametrar, borrelia, total-tau, fosfo-tau, Aβ42, neurofilament m.m.
 • EEG, främst för att särskilja från depression – Förändringar genom mer långsamma vågor, ofta först vänster parietalt. Förutom frontallobsdemens som ofta har vanligt EEG.

Specifik utredning

Sjukdom Anamnes MR/DT LP
Alzheimers
 • Smygande debut, jämn progress
 • Minnesnedsättning, benämningssvårigheter, passivitet
 • Medial temporallobsatrofi
 • Nedsatt parietalt blodflöde
 • Ökad halt total-tau
 • Ökad halt fosfo-tau
 • Minskad halt Aβ42
Fronto-temporal demens
 • Smygande debut, progressivt, kroniskt
 • Personlighetsförändring
 • Nedsatta exekutiva funktioner
 • Drabbar ofta unga, < 65 åå
 • Möjligen frontal atrofi i MR
 • Neurofilament ofta förhöjda
 • Totaltau kan vara förhöjt
Lewykroppsdemens
 • Nedsatt huvudräkningsförmåga
 • Psykoser (hallucinationer)
 • Nedsatt visuospatial förmåga
 • Förändringar i DaT-SCAN
 • Lätt ökad halt total-tau
 • Normal halt fosfo-tau
 • Lätt sänkt halt Aβ42

Vaskulär demens

/strokeorsakad

 • Flera vaskulära sjukdomar med komplikationer
 • Plötslig debut, stegvis förlopp
 • Exekutiv störning och personlighetsförändring tidigt
 • Fokala neurologiska tecken
 • Vitsubstansskada/lakuner
 • Kortikala infarkter
 • Blodflödesnedsättning anteriort
 • Förhöjd albuminkvot
 • Normal total-tau och fosfo-tau
 • Förhöjd halt neurofilament
 • Minskad halt Aβ42
Vaskulär demens /subkortikal
 • Mjukt progredierande
 • Exekutiv störning och personlighetsförändring tidigt
 • Vitsubstansuppluckring runt ventriklarna
 • Förhöjd albuminkvot
 • Normal total-tau och fosfo-tau
 • Förhöjd halt neurofilament
 • Minskad halt Aβ42
Parkinsons sjukdom med demens
 • Nedsatt huvudräkningsförmåga
 • Nedsatt visuospatial förmåga
 • Parkinsondiagnos minst 1 år tidigare
 • Normal halt total-tau
 • Normal halt fosfo-tau
 • Normal halt Aβ42

Förenklat

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Kognitiv_sjukdom Filename: Diagnostik.html ChapterId: 767 SectionId: ChapterGroupId: 281