Geriatrik > Demenssjukdomar

Vaskulär demens

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Diagnoskriterier (DSM V)

Kognitiv sjukdom, vaskulär typ (DSM V)

 1. Kriterierna för kognitiv sjukdom är uppfyllda.
 2. Den kliniska bilden talar för vaskulär etiologi, vilket indikeras av något av följande:
  1. Debuten av den kognitiva funktionsnedsättningen har tidsmässigt samband med en eller flera cerebrovaskulära insulter.
  2. Det finns belägg för en påfallande nedsättning av förmågan till komplex uppmärksamhet (inkl. bearbetningshastighet) och frontal-exekutiv funktionsförmåga.
 3. Anamnes, status och/eller hjärnavbildning ger belägg för förekomst av cerebrovaskulär sjukdom som bedöms vara en tillräcklig förklaring till de neurokognitiva funktionsproblemen.
 4. Symptomen förklaras inte bättre med någon annan form av hjärnsjukdom eller systemisk sjukdom, cerebrovaskulär sjukdom, annan neurodegenerativ sjukdom, effekter av någon substans, eller med någon annan mental, neurologisk eller systemisk sjukdom.

Sannolik kognitiv sjukdom, vaskulär typ om minst 1 av följande föreligger, annars möjlig kognitiv sjukdom, vaskulär typ:

 1. Hjärnavbildning visar signifikant parenkymskada som tillskrivs cerebrovaskulär sjukdom, vilket stöder de kliniska kriterierna.
 2. Debuten av kognitiv sjukdom har nära tidssamband med en eller flera dokumenterade cerebrovaskulära insulter.
 3. Såväl kliniska som genetiska belägg (t.ex. autosomalt dominant cerebral arteriopati med subkortikala infarkter och vitsubstanspatologi) för förekomst av cerebrovaskulär sjukdom.

Lindrig kognitiv funktionsnedsättning, vaskulär typ:

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Vaskular_demens Filename: Diagnoskriterier__DSM_V_.html ChapterId: 769 SectionId: ChapterGroupId: 281