Geriatrik > LUTS och inkontinens

Urininkontinens

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Ansträngningsinkontinens

 • [Livsstilsrelaterad behandling
  • Bäckenbottenträning hos sjukgymnast
  • Rökstopp (minskar hosta)
  • Viktreduktion (minskar tryck)]
 • Lokalt östrogen
 • [Kontinenshjälpmedel
 • Kirurgi om konservativ behandling inte räcker:
  • [Tension free Vaginal Tape (TVT)
   • Den dominerande operationsmetoden]
   • [Enkel operation där man sätter in ett band som håller emot under uretra vid ökat buktryck
   • Utförs som dagkirurgi I lokalbedövning med sedering. Patienten bör vara vaken och kunna medverka vid hosttest perop. Ett band av polypropylen läggs under uretra och dras upp på båda sidor om symfysen. Läker in och ligger därefter som ett U och ger stöd. Peroperativt cystoskopi för att se ev blåsperforation. Komplikationer i form av hematom och blåsperforation, ev blåstömningssvårigheter i akutskedet och senare erosion av bandet (sällsynt).]
  • Trans-Obturator Tape (TOT) och TVT-O – liknande TVT men bandet går
   ut genom foramina obturator istället, minskar risk för perforation av blåsan
  • Peri/transuretral injektionsbehandling – Vid ISD, sprutar in material så uretra blir trängre
 • Duloxetin (SNRI) skall ej användas pga ej kliniskt påvisad effekt och hög risk för biverkningar.[1] I djurförsök har man visat ökad tonus i uretra och sphinkter men klinisk effekt har ej kunnat påvisas.

Trängningsinkontinens

 • Blåsträning – Förläng tömningsintervallen, träna på att häva trängning (stanna upp, knip, tåhävningar m.m.)
 • Farmakologisk behandling:
  • Antikolinergika (ex Tolterodin)
  • [β3-stimulerare (Mirabegron)
   • Relaxerar glatt muskulatur i urinblåsan. Likvärdig effekt jämfört antikolinergika.
   • Har mindre biverkningar än antikolinergika, men nasofaryngit, illamående och huvudvärk förekommer. Behandling undviks hos patienter med Long Q-T syndrome, leversvikt och svår hypertoni. Dosreduktion vid nedsatt njurfunktion, undviks vid kraftigt nedsatt njurfunktion. Preparatet skall inte ges till gravida.]
  • ADH-analog (desmopressin) – Främst till natten
  • Lokalt östrogen med vagitorium - Används ffa till postmenopausala kvinnor
 • Elektrostimulering
  • Tidskrävande - 2-3 ggr/v 30 min/gång i 10 v, ev möjlighet hemlån av utrustning
  • Inga biverkningar, få kontraindikationer
 • Remiss till urolog för Botox® eller kirurgi vid kvarstående problematik
  • Botox - via cystoskopi
   • effekt 6-9 mån
   • RIK krävs ofta - spec. om 20-30 inj (urolog), vid 10-20 inj (uroterapeut) ibland ej behov RIK

Överrinningsinkontinens (främst män med prostatabekymmer)

 • KAD eller RIK
 • Prostataförminskning (t.ex. TURP)
 • Blåsträning
 • Antimuskarina läkemedel

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/LUTS_och_inkontinens/Urininkontinens Filename: Behandling.html ChapterId: 1105 SectionId: ChapterGroupId: 156