Geriatrik > Palliativ vård

Palliativ vård

Generellt

Illamående

Dyspné

Törst, muntorrhet, dehydrering

Ångest

Ångest är vanligt men kan ha många olika orsaker. Försök ta reda på orsakerna, prata med de andra teammedlemmarna.

  • Ofta hjälper det att samtala med patienten, försök trösta vid behov
  • Vid medicinering är bensodiazepin förstahandsval, risperdal eller haloperidol vid psykoser
  • SSRI kan vara initialt stämningssänkande och är inte alltid lämpligt

Nutrition

Palliativa kittet

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Palliativ_vard/Palliativ_vard Filename: Angest.html ChapterId: 1351 SectionId: ChapterGroupId: 301