Geriatrik > Palliativ vård

Palliativ vård

Generellt

Illamående

Dyspné

Törst, muntorrhet, dehydrering

Ångest

Nutrition

Palliativa kittet

Palliativa kittet är exempel på preparat som kan ordineras som behovsmedicinering i livets slutskede.

Läkemedel Dos Resultat
[Robinul, 0,2 mg/ml 1 ml*1-2 i.v. Antikolinergt, slemlösande som ges vid rosslighet. Ger muntorrhet]
[Primperan, 5 mg/ml 2 ml x 3 s.c./i.v. Motilitetsökande, mot illamående]
[Furosemid, 10 mg/ml 4 ml vb i.v. Minskar rassel i lungorna vid t.ex. övervätskning/hjärtsvikt]
[Midazolam 5 mg/ml 0,5-1 ml s.c. Bensodiazepin, sedernade och ångestdämpande]
[Morfin 10 mg/ml vb s.c. (1/6 av dygnsdosen)
  • Smärtstillande.
  • Kan ge opioidorsakad förstoppning. Vid svår förstoppning då perorala eller rektalt administrerade laxermedel ger otillräcklig effekt kan inj. med metylnaltrexon (Relistor ®) vara ett bra alternativ.]

Haldol 5 mg/ml

0,2 ml x 1-2 s.c.

Mot konfusion

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Palliativ_vard/Palliativ_vard Filename: Palliativa_kittet.html ChapterId: 1351 SectionId: ChapterGroupId: 301