Infektionsmedicin > Chock & sepsis

Chock

Översikt

Definitioner

Patofysiologi

Formelsamling

 • [Cardiac output (CO) = Hjärtfrekvens * slagvolym]
 • [Blodtryck = CO * TPR (Total Perifer Resistens*)]
 • [Medelartärtryck (MAP) = CO * TPR ≈ Diastole + 1/3 * (Systole - Diastole). Sjunker MAP under ca 70 mmHg föreligger risk för organskada (njurarna är i regel mest känsliga). I liggande så är det centrala medelartärtrycket i stort sett detsamma som det perifera. ]

* TPR kan också betecknas som SVR (Systemisk Vaskulär Resistans)

Chock kan delas in efter bakomliggande patofysiologisk orsak till otillräcklig organperfusion.

[Hypovolem chock

 • Olika orsaker till hypovolem chock
  • Blödningschock - Ca 20% blodförlust kan orsaka hypovolemisk chock
  • Vätskeförluster som inte är kopplade till blödning, t.ex diarré, kräkning, osmotisk diures etc
 • Minskad fyllnadsgrad av kammaren → Minskad slutdiastolisk volym → Minskad slagvolym → Minskad CO → Minskat blodtryck
 • Vid minskad CO frigör kroppen hormoner (ADH, angiotensin, adrenalin, noradrenalin) som ger ökad HR och TPR (vasokonstriktion) → Ökat blodtryck
 • Behandlas framförallt med syrgas och vätska
 • Kall chock - På grund av minskat perifert blodflöde blir huden blek, fuktig och kall. Vid kall chock frisätts endogena katekolaminer vilket innebär att farmakologisk behandling med katekolaminer ofta bör undvikas.]

[Kardiogen chock

 • Kännetecknas av bröstsmärta, angina m.m
 • Orsaker till kardiogen chock
  • Arytmi
  • Annan strukturell skada som kan uppstå till följd av t.ex. papillarmuskelruptur eller endokardit
 • Minskad myokardkontraktilitet → Minskad slagvolym → se hypovolem chock
 • Kall chock]

[Obstruktiv chock

Distributiv chock

 • Vävnadsperfusionen sänks på grund av sänkt TPR (vasodilatation) och minskad intravasal blodvolym (ökad kärlpermeabilitet)
 • Orsaker till distributiv chock
 • Varm chock - Ökad perifert blodflöde gör att huden blir varm och röd

Chock, metabol acidos och kalium

 • Hypotension/Cirkulationssvikt → Hypoperfusion av njurarna → Akut prerenal njursvikt samt anaerob förbränning i vävnaderna vilket leder till ökad laktatproduktion med resulterande laktacidos.
 • Njursvikten innebär bristande utsöndring av vätejoner renalt med resulterande metabol acidos.
 • Den metabola acidosen medför att kaliumjoner går från det intracellulära rummet till det extracellulära vilket höjer plasma kalium]

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Initial handläggning

EKG- och blodgastolkning

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Chock_och_sepsis/Chock_ Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 777 SectionId: ChapterGroupId: 2528