Infektionsmedicin > Endokardit

Endokardit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Anamnes

 • Fråga om predisponerande faktorer, nyligen genomgångna infektioner och kirurgiska ingrepp

[Klinisk kemi

 • Blododling - Ska göras innan insatt behandling. Positivt i 90% av fallen. Rutinmässigt sker blododling x 2 men har patienten en mekanisk klaff eller pacemaker ska man blododla x 3. Anledningen till detta är kontaminering från huden av koagulasnegativa stafylokocker.
  • En uttökad blododling görs vid endokardit i 10 dagar
 • CRP - Förhöjt]

Bilddiagnostik

 • [TEE (Transesophageal ecocardiogram) - Ultraljudsprob i esofagus gör att man kan se hjärtklaffarna tydligare
  • Vegetationer
  • Klaffinsufficiens
  • Abscess – infektionen har gett sig ut i myokard eller aortaringen eller liknande. Mycket allvarlig komplikation och viktig att hitta]
 • TTE (Transthorakal ekokardiografi) - Kan ge misstanke om, men inte utesluta endokardit
 • Vid misstanke om embolier görs en riktad undersökning mot misstänkt lokal för embolierna.

DUKEs kriterier för diagnos av endokardit[1]

Huvudkriterier
 • Fynd av mikroorganism typisk för infektiösendokardit i två olika blododlingar eller fynd av mikroorganism förenlig med infektiös endokardit i upprepade blododlingar
 • Ekokardiografiska hållpunkter för endokardiellt engagemang
 • Nytt insufficiensblåsljud (förändrat preexisterande blåsljud inte tillräckligt)
Bikriterier
 • Predisponerande hjärtsjukdom eller intravenöst missbruk
 • Feber (här definierat som kroppstemperatur > 38oC)
 • Tecken på septisk embolisering i form av arteriell emboli, septisk lungemboli, mykotiskt aneurysm, konjunktival blödning, kutana mikroabscesser (s k Janeway lesions)
 • Immunologiska fenomen i form av glomerulonefrit, deposition av immunkomplex i huden (s k Oslers noduli), immunkomplexmedierad retinal vaskulit (s k Roth spots), reumatoid faktor
 • Mikrobiologiska fynd förenliga med infektiös endokardit, men som inte uppfyller huvudkriterium (enstaka positiv odling eller serologiska tecken på mikroorganism förenlig med diagnosen)

För säker diagnos krävs:

 • Två huvudkriterier, alternativt
 • Ett huvud- och tre bikriterier, alternativt
 • Fem bikritier

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Endokardit/Endokardit Filename: Diagnostik.html ChapterId: 782 SectionId: ChapterGroupId: 2529