Infektionsmedicin > UVI

Akut cystit hos kvinnor och asymptomatisk bakterieuri

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Anamnes och status

 • Fråga efter genitala symptom (flytning, irritation), graviditet, sexuella kontakter (klamydia eller annan STI är viktig differentialdiagnos) samt makroskopisk hematuri
 • [Flanksmärta och feber är alarmsymptom som tyder på pyelonefrit]
 • Vid enstaka akut cystit hos icke-gravida kvinnor ställs diagnosen utifrån anamnes

Klinisk kemi

 • Urinsticka - Används vid osäkerhet kring diagnos. Både u-LPK och U-Nitrit är känsliga men ospecifika. Endast enterobakter (E. Coli, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Shigella, Yersinia) producerar nitrit. Vid positivt LPK men negativt nitrit kan alltså andra bakterier förekomma i urinvägarna. Det finns flera orsaker till både falskt positivt och falskt negativt U-Nitrit:
  • Orsaker till falskt positivt U-nitrit: Felaktig hantering av urinprov, bakterier under förhuden spolas med (vanligast hos pojkar), läkemedel mot tbc (rifampicin) och cytostatika, makroskopisk hematuri och
   starkt koncentrerad urin
  • Orsaker till falskt negativt U-nitrit: Kort blåstid, lågt bakterietal, Intag av höga doser C-vitaminer, förekomst av icke-nitritomvandlande bakterier (t ex stafyloccoccus saphrophyticus,
   enterokocker, pseudomonas)
 • [CRP - Kan tas för att diffa mot engagemang av de övre urinvägarna (stegrade värden ses vid pyelonefrit)]
 • [Urinodling - Ta alltid odling på gravida kvinnor], påbörja behandling innan odlingssvar. Odla även vid terapisvikt, recidiv och vårdrelaterad infektion på grund av ökad risk för resistenta bakterier.

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/UVI/Akut_cystit_hos_kvinnor_och_asymptomatisk_bakterieuri Filename: Diagnostik.html ChapterId: 799 SectionId: ChapterGroupId: 42