Akutmedicin > Chock & sepsis

Sepsis

Översikt

Definitioner

 • [Sepsis definieras som infektion med livshotande organsvikt orsakad av ett felreglerat systemiskt infektionssvar (organsvikten graderas enligt SOFA). Kliniskt anses sepsis föreligga om SOFA ökar ≥ 2 poäng till följd av en infektion. Sepsis används ofta slarvigt så fort det finns bakterier i blodet vilket egentligen borde kallas bakteriemi (bakterier i blodbanan)[1].]

Sepsis-3

Då prognosen vid sepsis kan försämras snabbt om inte tillståndet detekteras och behandlas snabbt så finns det ett stort behov av bedömningsverktyg som är tillförlitliga och enkla att använda. Tidigare har sepsiskriterier baserats på SIRS kriterier vilket har varit problematiskt då dessa är komplexa utan att tillföra särskilt hög sensitivitet och specificitet. För att förbättra den kliniska tillämpbarheten har dessa därför ersatts av en förenklad definition, sepsis-3. I den nya defintionen har begreppet svår sepsis fasats ut.

 • [qSOFA (Quick SOFA, sepsis-3) - Om 2 eller 3 av följande kriterier uppfylls så föreligger hög risk för sepsis (förutsatt samtidig misstanke om infektion). Dessa patienter ska utredas vidare med full provtagning för värdering av svårighetsgrad enligt SOFA (se klassifikation)
  1. Mental påverkan
  2. AF ≥ 22
  3. Systoliskt BT ≤ 100]
 • [Septisk chock - Sepsis med endera hypoperfusion eller organdysfunktion samt kvarstående hypotension trots adekvat vätsketillförsel:
  • Behov av vasoaktiva läkemedel för att behålla MAP > 65 mmHg och
  • Laktat ≥ 2 mmol/L]
 • Svår sepsis - Begreppet svår sepsis har fasats ut i och med ny defintion av sepsis (sepsis-3, maj 2016).
 • SIRS = Systemic Inflammatory Response Syndrome. Kritiskt tillstånd där patienten uppfyller minst två av följande kriterier:
  • Temp > 38 °C eller < 36 °C
  • Andningsfrekvens > 20 eller PaCO2 < 4 kPa
  • Hjärtfrekvens > 90/min
  • LPK > 12 eller < 4
Mortaliteten är ca 10% vid infektion och två uppfyllda kriterier enligt qSOFA. Vid septisk chock är mortaliteten ca 40%

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Initial handläggning

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Chock_och_sepsis/Sepsis Filename: Definitioner.html ChapterId: 778 SectionId: ChapterGroupId: 135