Akutmedicin > Chock & sepsis

Sepsis

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Initial handläggning

"Time is organ": Sepsis är ett livshotande tillstånd som snabbt måste identifieras och handläggas korrekt. Följande åtgärder skall utföras utan fördröjning:

 1. [Syrgas ]
 2. [Ringer-Acetat: Ges vid BT < 90 mmHg eller förhöjt laktat. Fyll på med vätska till BT stabiliserat sig > 90 mmHg. ]
 3. [Odlingar
  • Blododling – viktigt!
  • Urin-, Nasopharynx-, sputum- och sårodling om tillämpbart. Om det inte fördröjer insättande av antibiotika ska LP och likvorodling göras om patienten är nackstyv.]
 4. [KAD: Viktigt för att kunna följa urinproduktion]
 5. [Antibiotika: Se tabell nedan. Ska administreras inom 30 minuter från preliminär diagnos och får inte fördröjas av andra undersökningar. Mortaliteten ökar med 7,6% för varje fördröjd timme. Antibiotikaval sker efter lokala riktlinjer och misstänkt fokus (exempel nedan) och svårighetsgrad. För patienter med oklar feber eller CRP-stegring utan sviktande organfunktioner är det inte lika bråttom men är patienten påverkad bör brett spektrum med t.ex BensylPC + [aminoglykosid (t.ex. Nebcina, 7 mg/kg) om patienten visar tecken på att gå in i septisk chock]. [Pip/Taz eller Meronem (framförallt vid misstänkt abdominellt fokus).]] Syftet med kombinerad antibiotikabehandling är dubblet. Dels vill man säkra upp åtminstone ett effektivt antibioticum, dels finns sannolikt synergiska effekter mellan antibiotika. Om bred behandling sätts in, smalna av så fort odlingssvar och resistensbestämning kommer.
 6. [Rutinprover:
 7. [EKG ]
 8. [Fortsätt följ vitalparametrar (POX, BT, AF, puls)med täta intervall (1 ggr/timme) och eftersträva snabb stabilisering av BT och syrgasmättnad på över 93%. Viktigt att laktat sjunker, att patientens diures överstiger 0,5 ml/kg/tim och att andningsfrekvensen sjunker till under 20 andetag per minut. Stabiliserar sig inte patienten så kontakta IVA!]
 9. Vid tydligt infektionsfokus så som septisk artrit, empyem, tarmperforation etc så ska dessa åtgärdas för att begränsa fortsatt bakteriespridning
Ge antibiotika direkt vid preliminär diagnos! Mortaliteten ökar ca 8% per fördröjd timme.

Initial antibiotikabehandling

Take home message

Snabbt (inom en timme från ankomst till akutmottagning vid misstanke om sepsis) skall det ges:

 • [Syrgasbehandling
 • Antibiotikabehandling
 • Vätsketerapi (kristalloid vätska tex Ringer, inte NaCl pga risk för acidos mm)
 • Regelbunden övervakning - puls, blodtryck, medvetandegrad, saturation, timdiures, temp
 • I de allvarligaste fallen organstödjande behandling, i första hand noradrenalin (vasopressor) given på intensivvårdsavdelning.]

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Chock_och_sepsis/Sepsis Filename: Initial_handlaggning.html ChapterId: 778 SectionId: ChapterGroupId: 135