Akutmedicin > Hjärtstopp och HLR

Hjärtstopp och A-HLR

Epidemiologi

Etiologi

A-HLR - vuxna

 1. Konstatera hjärtstopp
  • Kontrollera patientens medvetande och andning
  • Försök att få kontakt, vid uteblivet svar - Kontrollera andning
  • Vid agonal andning (långsam suckande andning med låg frekvens) eller ingen andning gå vidare till steg 2.
 2. Larma efter hjälp
 3. [Starta kompressioner
  • Tryck med handflatan över bröstbenet, bestämda kompressioner, 5-6 cm djupa och med en frekvens på 100-120 kompressioner/minut
  • Släpp upp helt efter varje bröstkompression, behåll hudkontakten]
 4. [Efter 30 kompressioner, gör 2 inblåsningar
  • Ca 1 sek per inblåsning, ungefär ett normalstort andetag
  • Blås in tills bröstkorgen höjer sig
  • Minimera avbrotten i bröstkompressionerna för att utföra inblåsningar
  • HLR ska utföras på hårt underlag, använd hjärtbräda (en hård plastskiva som förs in under patienten) om patienten ligger i en sjukhussäng.]
 5. Fortsätt ge HLR med så få avbrott som möjligt.
 6. Analys så snart som möjligt.
  • Vid hjärtstopp på sjukhus: Efter du larmat kommer en sjuksköterska med akutväska med mask, defibrillator och läkemedel. Koppla upp patienten mot defibrillatorn för analys av hjärtrytm.
  • Om VF eller VT: defibrillera och avbryt om hjärtrytm och perifera pulsar
   • [Vid ventrikelflimmer är kamrarnas kontraktionsrytm påverkad vilket leder till kraftigt nedsatt pumpförmåga. Vid ventrikeltakykardi är kontraktionsrytmen kraftigt förhöjd vilket även det påverkar pumpförmågan. Vid VT eller VF bör patienten defibrilleras.]
   • Om patienten inte återfår medvetandet vid defibrillation bör kompressionerna därefter återupptas.
  • [Om asystoli eller PEA (pulslös elektrisk aktivitet): ge adrenalin 1 mg i.v]
 7. Fortsätt med HLR 2 min och gör ny analys, repetera så länge HLR anses nödvändigt.[1]
  • Vid fortsatt asystoli/PEA → Ge adrenalin omgående och därefter var 4e minut (dvs efter analys 3, 5, 7 osv)
  • [[Vid VF/VT ges 300 mg amiodaron (Cordarone®) i.v efter defibrillering 3 och sedan 150 mg efter defibrillering 5 (om kvarstående VF/VT)]
  • [Adrenalin (1mg, i.v) ges även vid VF/VT men först efter defibrillering 3 och sedan var 4e minut]]

Adrenalin vid HLR

 • Adrenalin har en vasokonstringerande, pulshöjande och hjärtmuskelstimulerande effekt. Samtidigt medför adrenalinadministration negativa effekter i form av förhöjd risk för nya rytmrubbningar. Hjärtats energiförbrukning ökar och den kardiella perfusionen minskar.

Amiodaron vid HLR

 • Amiodaron har i studier visats öka andelen patienter som levande läggs in på sjukhus jämfört med placebo.

A-HLR - barn

Neonatal HLR

HLR vid graviditet

Defibrillatorer

0 HLR

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Hjartstopp_och_HLR/Hjartstopp_och_A-HLR Filename: A-HLR_-_vuxna.html ChapterId: 796 SectionId: ChapterGroupId: 407