Diabetes > Diabetes mellitus typ 2

Diabetes typ 2

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symtom och kliniska fynd

MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young)

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Diabetes hos äldre

Diabetesläkemedel

Sensitizers

 • [Biguanider (metformin)
  • Användning
   • Förstahandspreparat vid typ 2, särskilt vid övervikt. Sätts in direkt vid diagnos. Behandlingen inleds med tablett metformin 500 mg 1x1 som tas i samband med måltid. Dosen upptitreras med måldos 1,5–2 g/dygn.
  • Fördelar
   • [Metformin sänker blodsockret genom att öka insulinkänsligheten i framför allt muskler och lever via aktivering av AMPK (AMP-activated protein kinase).]
    • Dämpar glukosproduktion i levern.
    • Minskar glukosupptaget i tarmen.
    • Ökar glukosupptaget i muskulatur.]
  • Biverkningar
   • [De vanligaste biverkningarna är diarré, illamående, kräkningar, ont i magen och aptitlöshet.
   • Risk för laktacidos (se → Laktacidos).]
  • [Kontraindikationer
   • eGFR < 30 – bör dosanpassas redan vid eGFR < 60!
   • Svår leverinsufficiens
   • Känd intolerans mot läkemedlet]
   • Tillfällig utsättning vid tillstånd som kan orsaka intorkning (feber, diarré, kräkningar) eller 48 timmar innan planerad kontrasttillförsel vid röntgenundersökning. Dessa tillstånd ger tillfällig försämring av njurfunktionen som kan leda till ansamling av metforminets metaboliter, med ökad risk för laktatacidos.
   • Ska ej tas med alkohol. Alkohol kan ge hypoglykemi → ketoner. Metformin hindrar återomvandling till glukos → laktatansamling.

 • Glitazoner (pioglitazon)
  • Generellt:
   • Oklar verkningsmekanism
   • Används som komplement till metformin eller SU-preparat
   • Bra vid njursvikt.
  • Fördelar:
   • Ökar insulinkänslighet, flyttar fett perifert.
  • Nackdelar:
   • Ödem, viktuppgång (ca 2 kg), tar lång tid till effekt
   • Ska ej användas vid hjärtsvikt.

Insulinfrisättare

 • Sulfonureider (SU-preparat) – (Glibenklamid, Amaryl®)
  • Fördelar:
   • Ökar insulinsekretionen.
  • Nackdelar
   • [Hypoglykemi – kan bli livshotande och kan pågå under lång tid (flera dygn). Att hypoglykemin kan pågå så länge beror på att den orsakas av ackumulation av läkemedel som därför måste metaboliseras innan hypoglykemirisken avtar. Oftast drabbas äldre som tagit för höga doser eller inte ätit tillräckligt. De äldre kan dessutom p.g.a. sin reducerade njurfunktion drabbas av svår hypoglykemi.]
   • Viktuppgång.
   • [Bränner ut betaceller – med tiden avtar effekten.]
   • Skall ej ges till gravida.
 • Metiglinider (repaglinid)
  • Ungefär som SU-preparat men mer kortverkande.
  • Fördelar:
   • Ökar insulinproduktionen
   • Användbart vid njursvikt (dosjustering kan dock behövas).
  • Nackdelar:
   • Hypoglykemi (lägre risk än SU-preparat)
   • Viktuppgång
   • Bränner ut betaceller
   • Leversvikt är en kontraindikation.

Inkretinpreparat

 • GLP-1-analoger (Victoza®)
  • Generellt:
   • Rekommenderas som förstahandspreparat vid manifest hjärt-kärlsjukdom.
  • Fördelar:
   • Ökar insulinsekretionen och minskar glukagonsekretionen
   • [Minskar vikten.]
  • Nackdelar:
   • Illamående
   • Dyrt, finns ej i tablettform (endast subkutant)
   • Ska ej ges till patienter med neuropati.
 • DPP-4-hämmare (Januvia®) – liknar GLP-1-analoger.
  • Fördelar:
   • Förlänger halveringstiden av GLP-1.
  • Nackdelar
   • Magbiverkningar.

Övriga diabetesläkemedel

 • SGLT-2-hämmare (Jardiance®)
  • Generellt:
   • Nytt och lovande läkemedel som hämmar transportproteinet SGLT-2 i njurarna vilket leder till ökad glukosutsöndring som i sin tur leder till minskat plasmaglukos. Indicerat som monoterapi till patienter som inte tål metformin samt som tillägg vid otillräcklig metabol kontroll på andra läkemedel.
  • Fördelar:
   • Ingen risk för hypoglykemi (monoterapi)
   • Viss viktreduktion.
  • Nackdelar:
   • Genitala infektioner till följd av ökad glukosmängd i urinen
   • Nytt läkemedel, vilket innebär att det saknas data för eventuella långsiktiga komplikationer/effekter
   • Ketoacidos (sällsynt) – var uppmärksam på atypiska fall.[1]
 • Alfa-glukosidashämmare (Akarbos)
  • Fördelar
   • Förlångsammar glukosupptag i tarm.
  • Nackdelar
   • Kraftiga magbiverkningar – svåranvända.

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Diabetes_mellitus_typ_2/Diabetes_typ_2 Filename: Diabeteslakemedel.html ChapterId: 865 SectionId: ChapterGroupId: 338