Gastroenterohepatologi > Ikterus och levercancer

Levercancer

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Generellt

 • [Det finns idag flera kurativa behandlingalternativ vid levercancer:
  • Kirurgisk resektion - Ofta utsiktslöst vid cirros eller om tumören är stor eller multifokal
  • Transplantation - Ej möjligt vid stora tumörer
  • Lokalablativ behandling - Bör övervägas vid stora tumörer som inte lämpar sig för resektion eller transplantation]
 • [Val av behandlingsalternativ styrs av cancersjukdomens stadium och histologi samt individuell bedömning av patientens leverfunktion och förutsättningar i övrigt]
 • Palliativ onkologisk behandling är aktuell då kurativ behandling ej är möjlig
  • Avancerad sjukdom i sent stadie - Har tumören spritt sig till bägge loberna, invaderat v. cava eller en huvudstam av en leverven i andra loben blir kurativ kirurgi inte möjlig.
  • Patienter som bedöms som inoperabla på grund av t.ex. hög ålder eller annan samtidig sjuklighet

Kirurgisk resektion

 • Syftet är att få bort alla tumörceller radikalt. Tumörens läge, omfattning samt patientens allmäntillstånd omöjliggör i många fall möjligheten till kurativ kirurgisk resektion.
 • Finns flera olika kirurgiska tekniker, valet är beroende av tumörens läge
 • Kvarvarande leverparenkym måste ha en tillräckligt god leverfunktion och om så är fallet kan man resektera 60-70% av levervolymen

Levertransplantation

 • Finns en maxgräns för tumörens storlek för att transplantation ska genomföras
  • 1 tumör < 6,5 cm
  • 2-3 tumörer < 4,5 cm.
  • Total diameter < 8cm
 • För transplantation krävs att patienten har ett tillräckligt gott hälsotillstånd för att klara påfrestning med operation
 • Patienter som genomgått levertransplantation vid hepatocellulär cancer har en 5-årsöverlevnad på 50%.
 • Dålig tillgång på donerade levrar är en starkt begränsande faktör för transplantation

Lokalablativ behandling[1][2]

 • Lokalablativ behandling används när resektionsbehandling är onkologiskt motiverat men tumören är inoperabel på grund av t.ex. patientens allmäntillstånd eller tumörens läge och omfattning
 • Det finns flera olika ablationstekniker. Gemensamt är att tumörcellerna destrueras av värme från mikro- eller radiovågor
  • MWA - Mikrovågsteknik, fungerar på samma sätt som uppvärmningen i en mikrovågsugn
  • Irreversibel elektroporering (IRE) - Ny teknik där cellmembranen destrueras med minimal värmeeffekt

Palliativ behandling

 • Merparten av patienterna är inte tillgängliga för kurativ behandling
 • Palliativa behandlingsalternativ är t.ex.
  • Cytostatika
  • Strålbehandling

Prognos

Levermetastaser

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Ikterus_och_levercancer/Levercancer Filename: Behandling.html ChapterId: 1231 SectionId: ChapterGroupId: 104