Hematologi > Anemi

Järnbristanemi

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Anamnes och status

 • Viktigt att efterfråga fynd som kan tala för tumör t.ex. svartfärgad eller blodig avföring, viktnedgång. Bukstatus och palpera avseende på resistenser / lymfkörtelförstoring
 • För yngre patienter kan kostanamnes vara extra viktigt
 • Se även → Anemi: Diagnostik

Klinisk kemi

 • Hb, MCV - [MCV < 80 (normalt i tidigt skede).] Tänk på att olika individer har olika referensvärden. Hb 110 kan vara normalt för en gravid kvinna medan en annan individ kan ha anemi vid Hb 140.
 • CRP, LPK och SR - För att se om samtidig inflammation föreligger, S-ferritinet skall alltid värderas tillsammans med CRP.
 • [S-Ferritin (faller först) – Viktigaste provet för att fastställa en järnbristanemi då det speglar de intracellulära järndepåerna. S-Ferritin uppregleras vid inflammation vilket innebär att hänsyn ska tas till CRP-stegring. Alltid lågt vid järnbrist, patognomont!]
  • S-ferritin < 12 ug/l - Diagnostiskt för järnbristanemi
  • S-ferritin mellan 12-30 ug/l - Sannolik järnbristanemi vid normalt CRP
  • S-ferritin > 30 ug/l och normalt CRP - Annan typ av anemi
  • [S-ferritin < 200 ug/l och förhöjt CRP - Troligen järnbristanemi och sekundäranemi]
 • S-Transferrin (ökar efter en tid) – Transporterar järn mellan t.ex. lever och periferi. Nedregleras vid inflammation. S-transferrin kan tas för att differentiera mellan järnbristanemi och sekundäranemi. Ökar vid järnbristanemi men normalt eller lågt vid sekundäranemi.
 • S-Fe - Inte så bra markör då det värdet faller sent i förloppet
 • Transferrinmättnad - Alltid lågt vid järnbristanemi (< 15 %). Eftersom transferrinet stiger vid järnbristanemi och vi har låga värden av järn kommer mättnaden vara lägre. Tolkas ihop med TIBC som då inte ska vara lågt.
 • [Transferrinreceptor – Sitter på erytropoetiska celler, krävs för att ta upp transferrinbundet järn. Finns även i blod då det spjälkas från cellerna genom proteolys (kallas då för löslig transferrinreceptor, S-TfR. Mängden löslig transferrinreceptor utgör ett mått på intracellulärt järnbehov. Uppregleras vid järnbrist.]
 • [Högt TIBC (järnbindande kapacitet) - Ökar när kroppen har behov av järn (tas även för utredning om hemokromatos)]
 • Retikulocyter - Oftast lågt
 • Ferroportin – Transporterar järn inifrån celler och ut, t.ex. i enterocyter (även i hepatocyter och makrofager). Krävs alltså för järnupptag i tarmen. Påverkas indirekt av inflammation via Hepcidin.
 • [Hepcidin – Motverkar ferroportin – motverkar alltså järnupptag. Uppregleras vid inflammation.]
 • Retikulocythemoglobin equivalent, Ret(B) - Avspeglar järntillgänglighet för erytropoesen de senaste dagarna. Under normala förhållanden är mängden hemoglobin i erytrocyterna och i retikulocyterna i princip lika stora. Ret-Hb förändras betydligt snabbare både vid begränsad järntillgång, och efter insättande av järnbehandling (dagar).
[S-ferritin är det viktigaste och säkraste provet vid utredning för järnbristanemi. S-ferritin < 12 ug/l är patognomont! ]
Hypokrom, mikrocytär anemi med storleksvariation på erytrocyterna

Gastrointestinal utredning

 • F-Hb - Tänk på att provet kan vara falskt negativt trots upprepade mätning. Dock så talar positivt prov starkt för blödningsanemi
 • [Koloskopi / gastroskopi - För att identifiera eventuell blödningskälla. Leta framförallt efter tumör eller ulcus. Ta även biopsi vid misstanke om celiaki.]
 • Ca 5% av alla vuxna med järnbristanemi har en bakomliggande tumör!
Vid bekräftad järnbristanemi ska man utgå från att det är en blödningsorsakad järnbrist. Viktigt att identifiera blödningskällan.

Differentialdiagnoser

Behandling

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Anemi/Jarnbristanemi Filename: Diagnostik.html ChapterId: 818 SectionId: ChapterGroupId: 343