Kardiologi > Bradyarytmier och retledningshinder

AV-block

Översikt

Etiologi

Klassifikation

AV-block finns av tre grader och patienter med AV-block kan växla mellan de olika typerna. Se under diagnostik för EKG tolkning.

 • AV-Block I: Förlångsammad impulsledning genom AV-systemet. Ger ej bradykardi utan snarare en fördröjning så att PQ-tiden är > 220 millisekunder. Vanligtvis benignt tillstånd som inte påverkar hemodynamiken.
  • Kan även uppkomma i samband med läkemedelsbehandling, t.ex med betablockerare och digitalis.
  • I ekg-bilden kan följande ses;
   • Normal P-våg och QRST-sekvens
   • PQ-tiden över 0,20 sekunder eller för de över 60 år gäller > 0,22 sekunder
   • Alla P-vågor följs av QRS-komplex
 • AV- Block II: Delas in i mobitz typ 1 och 2. Mobitz typ 2 är generellt sett allvarligare och risken för asystoli är ca 35%/år och kräver därför övervakning och behandling med pacemaker.
  • [Mobitz typ 1, Wenckebach-block – Pq-tiden förlängs successivt för att till slut resultera i att en förmakskontraktion inte åtföljs av en kammarkontraktion (ofta efter 2-4 slag). Relativt vanligt tillstånd hos friska yngre, då att betrakta som benignt. Brukar normaliseras vid ansträngning. Det finns alltså här inte en skarp gräns mellan vad som är fysiologiskt och vad som är patologiskt.]
  • [Mobitz typ 2, Enstaka P-vågor fastnar på vägen ner. Vid AV-block II, typ 2 är avståndet mellan P-vågorna konstant.]
 • AV-block III: Inga impulser fortleds från förmak till kammare. Antingen ses nodal rytm eller ventrikulär rytm. Ventrikulär rytm är potentiellt dödligt tillstånd och kan ses som ett slutstadie av AV-block I och II. Kan debutera vid diafragmal infarkt och är då oftast övergående.
  • I ekg bilden kan följande ses;
   • Normala P-vågor med förmaksrytm
   • Aktiveras kammaren av en nodal eller ventrikulär ersättningsrytm, kommer QRS-komplexet regelbundet i förhållande till varandra men helt utan relation till P-vågorna
   • Nodal ersättningsrytm ger normala QRS-komplex medan ventrikulär ersättningsrytm ger breddökade QRS-komplex med avvikande utseende och diskordant T-våg.

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Bradyarytmier_och_retledningshinder/AV-block Filename: Klassifikation.html ChapterId: 837 SectionId: ChapterGroupId: 398