Kardiologi > Hjärtsvikt och lungödem

Akut hjärtsvikt och lungödem

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

 • [Hjärtsängläge - Halvsittande kroppsläge med sänkt fotända]
 • Syrgas
 • [Nitroglycerin - Nitroglycerin bör dock ej ges vid risk för blodtrycksfall eftersom det kan ha negativ inverkan på afterload]
 • [Loop-diuretika]
  • Utsöndring av vatten och natrium, sänker fyllnadstryck och ger
vasodilatation vid intravenös tillförsel.
  • Dock ökar inte diuretika överlevnaden, utan det är
endast en symptomatisk behandling
 • [Morfin - Lindrar andnöd, oro och bröstsmärta, svagt kärldilaterande]
 • Betablockerande läkemedel - Ges vid snabbt förmaksflimmer
 • Digitalis
  • Enda indikationen är förmaksflimmer och hjärtsvikt
  • Sänker hjärtfrekvensen och ökar hjärtats pumpkraft kan ges intravenöst
 • Heparin - Profylax mot DVT/lungemboli. Rekommenderas till alla patienter där inga kontraindikationer föreligger.

Hemodynamisk behandling

 • Innebär att man genom vasodilatation sänker preload och afterload. Förstahandsbehandling vid akut hjärtsvikt om det systoliska blodtrycket är > 100 mmHg är nitroglycerininfusion intravenöst då det ger venodilatation vid låga doser och artärdilatation vid högre samt sänker fyllnadstryck och förbättrar koronarflöde.

Hemodynamisk/inotropibehandling - Bör användas med försiktighet

 • Adrenerga β-agonister – Ökar kontraktilitet, SV, CO och vasokonstriktion. Exempel på läkemedel: dobutamin, dopamin och noradrenalin
 • Fosfodiesterashämmare – Ökar kontraktilitet och ger vasodilatation. Exempel på läkemedel: milrinon
 • Kalciumsensitisering – Ger ökad kontraktilitet och vasodilatation utan ökning av syrgaskonsumtion och energiförbrukning. Dessa är metaboliter med lång halveringstid som ger långvarig effekt. Exempel på läkemedel: levosimendan, Simdax®

Aortaballongpump

 • Detta sätts in på patienter med akut ST-höjningsinfarkt och kardiogen chock, vilket innebär lågt CO, lågt tryck, perifer kyla och medvetandepåverkan. Då vill vi öka den koronara perfusionen och stoppar en kateter med en ballong i vänster a. femoralis. Ballongen pumpas upp under diastole vilket minskar flödet genom aorta och ökar därmed perfusionen av koronarkärlen. Under systole släpps luften ut vilket sänker afterload.

Korttidsassist

 • En lösning när man inte kan upprätthålla trycket trots stora mängder noradrenalin är en extracorporal hjärtpump ECMO

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Hjartsvikt_och_lungodem/Akut_hjartsvikt_och_lungodem Filename: Behandling.html ChapterId: 1685 SectionId: ChapterGroupId: 382