Kardiologi > Hjärtsvikt och lungödem

Hjärtsvikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Typer av hjärtsvikt

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Generellt

Behandlingen vid hjärtsvikt syftar till stor del till att behandla den bakomliggande orsaken. Det är därför av största vikt att identifiera etiologin. Förutom behandling av etiologin behandlas även patienterna symptomatiskt med diuretika, digoxin och nitrater. Som sista utpost vid hjärtsvikt tillkommer hjärttransplantation, något som endast görs på en liten andel av alla hjärtsviktspatienter. Den farmakologiska basbehandlingen omfattar ACE-hämmare eller angiotensinreceptorantagonister (ARB), betablockerare och diuretika vid behov.

Icke-farmakologisk behandling

 • Mät vikt regelbundet och anpassa diuretika
 • Minska alkoholkonsumtion
 • Motion - Ökar livskvaliteten och minskar behovet av sjukhusvård. Patienterna bör erbjudas rehabiliterande träning.
 • Vaccineras mot influensa (årligen) och pneumocker
 • NSAID och glitazoner bör undvikas för patientgruppen på grund av risk för försämring av hjärtsvikt
 • Diet med saltrestriktion då natirum bidrar till vätskeretention som ökar hjärtbelastning
 • Rökstopp
[ NSAID och glitazoner bör undvikas för patientgruppen på grund av risk för försämring av hjärtsvikt! ]

Läkemedelsbehandling (EF<40)

 • Läkemedelsbehandling har framförallt ett värde vid behandling av systolisk hjärtsvikt.
 • Vid diastolisk hjärtsvikt är behandlingen fokuserad på att åtgärda bakomliggande sjukdomar
 • Läkemedelsbehandling syftar till att:
  • Minska symptom och öka livskvaliteten
  • Minska morbiditet och mortalitet
 • RAAS-blockad med ACE-hämmare, ARB och aldosteronantagonister (spironolakton) motverkar den ökade RAAS-aktiviteten vid hjärtsvikt vilket leder till arteriell vasodilatation, ökad diures och minskad påfrestning på hjärtat. Dessa läkemedel bör undvikas vid njursvikt och det är därför viktigt att följa njurfunktionen hos dessa patienter.
 1. Loopdiuretika (t.ex. Furosemid) alternativ tiaziddiuretika - Endast symptomlindrande, förbättrar ej prognos.
  • Kan kombineras med tiaziddiuretika
  • Indikation: Övervätskning (vanligt). Har snabb effekt
  40 – 240 mg/dag
 2. ACE-hämmare (t.ex. Enalapril)
  • Indikation: EF < 40
  • Kontraindikationer:
   • Tät aortastenos - Bör användas med försiktighet vid all aortastenos, då arterioldilatation i kombination med minskat venöst återflöde till hjärtat (dilatation av de venösa kapacitanskärlen) kan ge drastiskt blodtrycksfall med yrsel och synkope
   • Kalium > 5,0
   • Kreatinin > 220
 3. Betablockerare (t.ex. Metaprolol, Bisoprolol)
  • Indikation: EF < 40
  • [Betablockerare sänker hjärtfrekvensen (hämmar den ökade sympatikusaktiviteten) och ökar därigenom tiden som är tillgänglig för att perfundera hjärtmuskeln (antiischemiska effekter). ]
 4. Angiotensinreceptorblockerare = ARB (t.ex. Losartan, Atacand)
  • Indikation: intolerans mot ACE-hämmare
 5. [Aldosteronhämmare (eplerenon, spironolakton)
 6. ARNI (AngiotensinReceptor-NeprilysInhibitor) - Sacubitril-valsartan är ett nyare kombinationspreparat med RAAS-blockad (anginotensin receptor-blockad) samt inhibering av ett enzym som bryter ner natriuretiska peptider (BNP). På så sätt motverkas den neurohormonala aktivering som leder till vasokonstriktion, natriumretention och den malaptiva remodellering som sker vid hjärtsvikt. ARNI har visat bättre effekt än ACE-hämmare/ARB och bör ersätta dessa läkemedel vid EF ≤ 35% + kvarstående symptom trots behandling enligt ovan. ]
 7. [Sviktpacemaker (CRT)- Biventrikulär pacemaker.] Hjärtats höger‐ och vänsterkammare pacas synkront av en kammarsladd på var sida, därmed återställs den dyssynkroni som många hjärtsviktspatienter uppvisar och som försämrar pumpförmågan och ger ökade symtom.
  • Indikationer (NYHA II-IV):
   • Symptomatiska patienter eller patienter som kräver sjukhusvård trots optimal behandling enligt ovan
   • Patienter med hjärtsvikt och nedsatt vänsterkammarfunktion, vänstersidigt skänkelblock och sinusrytm
   • Patienter med hjärtsvikt och en ejektionsfraktion lägre än eller lika med 35 procent och vänstersidigt skänkelblock
 8. Digitalis
  • Indikation (NYHA II-IV)
   • Symptomatiska patienter trots optimal behandling enligt ovan
   • Förmaksflimmer och hjärtfrekvens > 80 eller
   • EF < 40 % och NYHA II-IV trots annan behandling
  • Monitorera serumkoncentration
 9. Avancerad behandling med inotropa läkemedel, hjärtpump, transplantation.
 10. Palliativ vård
Tänk på att kontinuerligt följa elektrolyter och njurfunktion då dessa kan påverkas av läkemedelsbehandlingen

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Hjartsvikt_och_lungodem/Hjartsvikt Filename: Behandling.html ChapterId: 1670 SectionId: ChapterGroupId: 382