Kardiologi > Hypertoni

Hypertoni

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

[Målblodtryck är < 140/90 mmHg, vid diabetes 130-140/80-85 mmHg.] Behandling består dels av livstilsförändring, dels av farmaka (där tiazider och ACE-hämmare är förstahandsval). Hos äldre patienter kan ett något högre blodtryck accepteras för undvika ortostatism, fall och läkemedelsbiverkningar. Vid val av behandlingsstrategi ska hänsyn tas till blodtryck i relation till riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Gör skillnad på målblodtryck och diagnostiskt gränsvärde vilket fortsatt är 140/90.[1]

Målblodtryck enligt European Society of Cardiology (ESC) 2018 [2]
Åldersgrupp (år) Hypertension (mmHg) + Diabetes (mmHg) +Kronisk njursvikt (mmHg) +Kranskärlsjukdom (mmHg) +Stroke/TIA (mmHg)
18-65
 • Systoliskt: <130 eller lägre men inte <120
 • Diastoliskt: 70-79
 • Systoliskt: <130 eller lägre men inte <120
 • Diastoliskt: 70-79
 • Systoliskt: <140
 • Diastoliskt: 70-79
 • Systoliskt: <130 eller lägre men inte <120
 • Diastoliskt: 70-79
 • Systoliskt: <130 eller lägre men inte <120
 • Diastoliskt: 70-79
65-79
 • Systoliskt: 130-139
 • Diastolsikt: 70-79
 • Systoliskt: 130-139
 • Diastolsikt: 70-79
 • Systoliskt: 130-139
 • Diastolsikt: 70-79
 • Systoliskt: 130-139
 • Diastolsikt: 70-79
 • Systoliskt: 130-139
 • Diastolsikt: 70-79
≥80
 • Systoliskt: 130-139
 • Diastolsikt: 70-79
 • Systoliskt: 130-139
 • Diastolsikt: 70-79
 • Systoliskt: 130-139
 • Diastolsikt: 70-79
 • Systoliskt: 130-139
 • Diastolsikt: 70-79
 • Systoliskt: 130-139
 • Diastolsikt: 70-79

Icke-farmakologisk behandling (ska alltid ingå som behandling)

 • [Rökning – det mest effektiva sätt att få en patient att sluta röka är att ställa tre frågor:
  • Röker du?
  • Vill du sluta röka?
  • Vill du ha hjälp med att sluta röka? På detta sätt kan man minska rökning med 10 %].
 • [Viktminskning - Bukfetma (midjemått):
  • Män > 94 cm – Observation
  • Män > 102 cm – Åtgärd
  • Kvinnor > 80 cm – Observation
  • Kvinnor > 88 cm – Åtgärd
  • Visceral fetma förefaller vara oerhört farligt och ökar risken för att utveckla typ 2-diabetes väldigt dramatiskt]
 • [Fysisk aktivitet – Aerob träning med måttlig intensitet (40-60% av VO2max) i minst 150 min/vecka eller 75 min högintensivträning (60-90% av VO2max) sänker blodtryck med i genomsnitt ca 10/5 mmHg. Dock viktigt att bedöma individuell riskprofil för att hitta rätt mängd och intensitet.]
 • [Alkohol – Det finns ett linjärt samband mellan alkohol och blodtrycksstegring. Alkoholminskning sänker blodtrycket då alkohol innehåller mycket kalorier. Vissa observationsstudier har dock visat att alkohol är positivt i små mängder. AUDIT är bra för kartläggning av alkoholvanor.]
 • [Salt – Minskning av saltintag med 5 g/dag från cirka 10 g/dag ger en blodtryckssänkning med 5 mmHg. De stora vinsterna ser man om saltintaget minskar på befolkningsnivå.]
 • [Kostråd – Ät mer bönor, fisk och frukt och grönt]
 • Undvik lakrits

Vid mild och måttlig risk för för hjärt-kärlsjukdom enligt SCORE testas i första hand icke-farmakologisk behandling, nås inte målblodtryck inom veckor-månader bör farmakologisk behandling påbörjas.

Farmakologisk behandling

 1. [Förstahandsval - Monoterapi vid mild hypertoni och två läkemedel vid måttlig
  • [ACE-hämmare] (t.ex. enalapril, ramipril) eller ARB (t.ex. T.ex. valsartan, losartan) - Pat med diabetes ska ha ACE-hämmare som grund, gärna i kombination med loop-diuretika. Följ kalium och krea (krea stiger ofta men byt inte behandling förrän stegringen överstiger 30% av ursprungsvärdet). Hosta är vanlig biverkan av ACE-hämmare (ej ARB). Ska inte ges till gravida. och/eller
  • [Kalciumantagonister] - T.ex. amlodipin. Verkar huvudsakligen vasodilaterande. Kan ge flush, huvudvärk och ankelödem. Använd inte verapamil vid AV-block. och/eller
  • [Tiaziddiuretika] - T.ex. Salures. Rekommenderas särskilt till äldre. Viktigt att monitorera kalium, kan ge hypokalemi. Kan även ge glukosintolerans och stegrat urat (-> gikt).]
 2. Andrahandsval - Vid intolerans byt till annan typ och vid otillräcklig effekt adderas läkemedel med annan verkningsmekanism. Det är bättre med kombinationsbehandling med flera läkemedel än hög dos av ett läkemedel. Exempel på kombinationer:
  1. ACE-hämmare + kalciumantagonist + tiaziddiuretika
  2. Lägg till beta-blockerare - Pat med ischemisk hjärtsjukdom, vissa arytmier eller hjärtsvikt ska alltid ha betablockad som grund (ofta med ACE-hämmare). Beta-blockad är även förstahandsval till gravida.
  3. Spirolakton eller alfa1-receptorblockerare kan adderas som tilläggsterapi
 3. Remittera till hypertonispecialist
Kombinationsbehandling med olika verkningsmekanism är att föredra framför hög dos.

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Hypertoni/Hypertoni Filename: Behandling.html ChapterId: 1678 SectionId: ChapterGroupId: 369