Kardiologi > Ventrikeltakykardi och ventrikelflimmer

Ventrikeltakykardi (VT)

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Diagnostik

Behandling

Generellt

 • Behandlingen syftar till att förhindra plötslig död samt förebyggande av återkommande arytmier.
 • Efter omslag till sinusrytm bör patienten EKG-kontrolleras för att identifiera ev. utlösande orsak i form av myokardischemi eller elektrolytrubbning som därefter också kan behöva behandling.

Elkonvertering

 • Hemodynamiskt instabila patienter ska elkonverteras så snart som möjligt.
  • Medvetslös patient elkonverteras akut
  • [Är patienten vid medvetande ska narkosteam tillkallas urakut för sövning med propfol innan patienten kan elkonverteras. ]
 • Vid elkonvertering av ventrikeltakykardi används låga energital (50 Joule) i synkroniserat läge.
  • [Elchocken ska vara synkroniserad till QRS-komplexet för att undvika simultan depolarisation av kardiomyocyterna i den vulnerabla repolarisationsfasen och därmed minska risken för t.ex. ventrikelflimmer.]
  • Vid VF eller polymorft VT används osynkroniserad elchock.
 • Hemodynamsikt stabila patienter konverteras först efter diagnosen är helt säkerställd. I dessa fall kan farmakologisk konvertering med amiodarone eller lidokain övervägas.
 • Monitorera hjärtfrekvensen efter genomförd elkonvertering.

Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD)

 • Den långsiktiga behandligen består av ''Implantable Cardioverter Defibrillator'', ICD., som kan bryta en VT när de uppkommer. Indikationer för ICD är:
  • Primärprevention
   • Om EF < 35%
  • Sekundärprevention
   • Överlevt hjärtstopp
   • VT med hemodynamisk påverkan
   • VT med strukturell hjärtsjukdom

Profylaktisk behandling

 • Recidivrisk - 20-40% risk för ny VT eller ventrikelflimmer inom 2 år
  • Betablockerare eller amiodaron
  • Ev. ICD eller ablationsbehandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Kardiologi/Ventrikeltakykardi_och_ventrikelflimmer/Ventrikeltakykardi+_VT_ Filename: Behandling.html ChapterId: 829 SectionId: ChapterGroupId: 396