Lungmedicin & allergologi > Allergi

Överkänslighet och allergi

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Hypersensitivitet

Hypersensitivitet/överkänslighet - En immunologiskt förmedlad överkänslighetsreaktion som utlöses av yttre proteininnehållande agens. Dessa agens (t.ex. pollen) ger ingen immunrespons hos friska individer. Överkänslighetsreaktionen kan triggas på olika sätt och delas därför in i 4 olika typer.

[IgE-allergisk överkänslighet (Typ I allergi)

 1. Sensibilisering - Benämning för att kroppen producerat IgE-antikroppar mot ett visst allergen. Vid ny exponering för allergenet sker då en immunologiskt allergisk reaktion.
 2. Efter sensibilisering binder IgE-antikroppar in till mastceller och basofila granulocyter.
 3. Vid återupprepad exponering binder allergen till dessa antikroppar → Degranulering och frisättning av olika ämnen (ffa histamin) som orsakar en vävnadsreaktion (allergisk inflammation). Vävnadsreaktionen kan ske i flera olika vävnader/organ och symptomen kan variera från knappt märkbara till livshotande.

Vanliga symptom är svullna slemhinnor i näsa eller ögon, kliande hud, urtikaria, ökad slemproduktion med snuva, luftvägsobstruktion med astmasymptom och andnöd samt anafylaxi.]

Bra film om Typ I-reaktioner (9 min)

 • [Atopi - Ärftlig benägenhet att bilda IgE-antikroppar mot protein i omgivningen (allergen). Ger ökad risk att drabbas av:
 • [Allergen - Protein som triggar IgE-produktion hos atopiker t.ex.]
  • Pollen
   • Trädpollen → Vår
   • [Gräspollen → Sommar]
   • Gråbo → Sensommar
  • Kvalster - Trivs i sängar och orsakar framförallt rinitbesvär
  • Mögel - Mindre sporer som lättare når lungorna
  • Husdjur

Hypersensitivitet Typ II (antikroppsberoende, autoimmun sjukdom)

 • Överkänslighetsreaktion orsakad av IgG och IgM antikroppar. Skillnaden är att här sker inte en degranulering med histaminfrisättning utan istället orsakar immunförsvaret t.ex. komplementaktivering, cytotoxicitet (IgG kan binda till Fc receptorer) eller påverkan på cellfunktion via bindning till hormonreceptorer. Typ II reaktioner orsakar autoimmuna sjukdomar och räknas inte som allergi. Tillstånd som orsakas av Typ II reaktioner är t.ex. Myasthenia Gravis och Graves sjukdom.

Bra film om hypersensitivitet typ II

Hypersensitivitet Typ III (immunkomplexmedierad autoimmun sjukdom)

 • IgG antikroppar binder till lösliga ämnen och partiklar och bildar immunkomplex. Immunkomplexen kan sedan fastna i t.ex. njurar och/eller leder och orsaka inflammation. Vanliga sjukdomar som orsakas av Typ III-reaktioner är reumatoid artrit och SLE.

Bra film om hypersensitivitet typ III (8 min)

Hypersensitivitet typ IV (fördröjd överkänslighetsreaktion)

 • En cellmedierad reaktion som kräver aktivering av T-hjälparceller vilket gör att symptomen uppkommer först 6-48 timmar efter kontakt med allergen. Kontaktallergi är den mest klassiska Typ IV-reaktionen. (Se → Typ IV-reaktion).

Bra film om hypersensitivitet typ IV (7:30 min)

[Allergi = hypersensitivitet typ I ( IgE-medierad) och typ IV (cellmedierad) ]
Hypersensitivitet typ II och typ III = autoimmuna sjukdomar.
[Typ 1-3 är antikroppsmedierade reaktioner medan typ 4 primärt medieras av T-celler och makrofager. ]

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Allergi/Overkanslighet_och_allergi Filename: Hypersensitivitet.html ChapterId: 800 SectionId: ChapterGroupId: 360