Lungmedicin & allergologi > Diffusion, blodgas och syra-basbalans

Gasdiffusion och hemoglobinets dissociationskurva

Gasdiffusionsekvationen

  • M=K*F(PA-P blod)/d - Ekvationen beskriver mängden gas som diffunderar genom en barriär
  • K (Kroghs diffusionskoefficient) - Skiljer sig mellan olika gaser. Koldioxids diffusionskoefficient är 20 gångre högre än syre vilket innebär att vid en diffusionsabnormalitet inträffar hypoxi betydligt tidigare än hyperkapni.
  • F (diffusionsarean) - Större area underlättar gasdiffusion (anledningen till att alveolernas enorma yta). Diffusionsarean påverkas negativt vid exempelvis:
  • P a - P blod = Skillnaden i partialtryck för den gas som ska diffundera mellan alveol och blod
  • d (diffusionsavstånd) - Ökat avstånd försämrar diffusionsmängden. Avståndet ökar exempelvis vid:
  • Vid ökad cardiac output minskar tiden för gasen att diffundera vilket minskar gasutbytet i lungkretsloppet vilket innebär att minskad diffusionsförmåga märks tydligare i arbete än i vila
  • Hypoxi till följd av minskad diffusionsförmåga kan kompenseras med ökad ventilation men eftersom koldioxid inte påverkas i lika stor utsträckning som syrgas av försämrad diffusion så medför det en risk för hypokapni och respiratorisk alkalos. Försämrad diffusion behandlas därför i första hand genom att öka syrgastrycket i alveolerna med syrgas.

Film som förklarar gasutbytet i lungan

Hemoglobinets S-formade dissociationskurva

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Diffusion__blodgas_och_syra-basbalans/Gasdiffusion_och_hemoglobinets_dissociationskurva Filename: Gasdiffusionsekvationen.html ChapterId: 1274 SectionId: ChapterGroupId: 118